Випуск 30

studia30_cover

ТВОРЧІСТЬ ДМИТРА ПАВЛИЧКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
ДО 80-РІЧЧЯ ПИСЬМЕННИКА

Ігор РАВЛІВ. ДМИТРО ПАВЛИЧКО ЯК ОСОБИСТІСТЬ І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ
Олександр ВІЛЬЧИНСЬКИЙ. СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРЕСИ НА ТЕРНОПІЛЛІ (ДМИТРО ПАВЛИЧКО НА СТОРІНКАХ «ТЕРНОПОЛЯ ВЕЧІРНЬОГО» У 1990-1991 Р.)
Ірина БАБІЙ. АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ У ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Стефанія ЛІСНЯК. ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АНТИТЕЗИ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Галина ВИШНЕВСЬКА. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНІЧНОГО У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО У ПОЕТИЦІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Галина ПАВЛИШИН. РЕЦЕПЦІЯ РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ» ДМИТРОМ ПАВЛИЧКОМ
Світлана ЛУЦАК. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ СТРИЖЕНЬ «МОЙСЕЯ» МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТІ ТА ІВАНА ФРАНКА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Д. ПАВЛИЧКА
Луїза ОЛЯНДЕР. АНТОЛОГІЯ «50 ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТІВ» У ПЕРЕКЛАДІ Д. ПАВЛИЧКА: ХУДОЖНЯ КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ І ПОЕТИКА
Іван ЗИМОМРЯ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПРОСТОРІ
Наталія ТРЕФЯК. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛІТЕРАТУРИ Й КІНЕМАТОГРАФІЇ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТА ДМИТРА ПАВЛИЧКА
Олена ЗИМОМРЯ. ДМИТРО ПАВЛИЧКО В УГОРСЬКОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ТА ОЦІНКАХ ЛАСЛА БАЛЛИ

МІФ І НАРАТИВ

Катажина ОРШУЛЯК-ДУДКОВСЬКА. СМАКИ МОГО ДОМУ. ПАМ’ЯТЬ – МІФ – НАРАЦІЯ
Зоряна РОДЧИН. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ТИПІВ ІДЕОЛОГІЧНОГО МІФУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Ганна УЛЮРА. РЕВІЗІЯ МІФУ З ПОГЛЯДУ ЖІНОЧОЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Л. УЛІЦЬКОЇ «МЕДЕЯ ТА ЇЇ ДІТИ» ТА С. БОГДАНОВОЇ «СОН ІОКАСТИ»)
Олена БИСТРОВА. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ ЖИТТЯ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО В ДІЄГЕТИЧНОМУ СПОСОБІ НАРАЦІЇ
Сніжана ЖИГУН. МІФОЛОГІЗАЦІЯ ПОСТАТЕЙ ПИСЬМЕННИКІВ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

МЕТОДОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ

Іван ЛУЧУК. ПОЕЗІЄЗНАВСТВО ЯК МЕТОДОЛОГІЯ
Александр ГЛОТОВ. ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВА
Лілія ШТОХМАН. ПОНЯТТЯ СТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ФЕМІНІСТИЧНОМУ НАРАТИВІ
Maciej Henryk GÓRNY. WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ JAKO INWARIANT SYSTEMÓW PRAWNYCH. METODY WALKI JAKO WARIANTY W RAMACH SYSTEMU
Владимир ЕФИМОВ, Евгений НИКОЛЬСКИЙ. ТЕОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ГУМАНИЗМА
Рышард СТЕФАНСКИЙ. ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ, ПОПУЛЯЦИОННОМ И ВИДОВОМ АСПЕКТАХ
Mateusz KOWALSKI. RECEPCJA LINGWISTYCZNEJ TEORII FERDINANDA DE SAUSSUREA (PROBLEMATYKA METODOLOGICZNA)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Валерія ГЛОТОВА. НАБОКОВ ЯК ПЕРЕКЛАДАЧ ВЛАСНИХ ТВОРІВ
Валерій КИКОТЬ. ЦИТАТА У ФОРМУВАННІ ТА ПЕРЕКЛАДІ ПІДТЕКСТУ
Ірина БЄЛІНСЬКА. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СВІДОМОСТІ РУБЕЖУ XVIII–ХІХ СТ. І ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Ольга ШАВЕКО. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЗУР В ОДНОМ СТИХЕ И. БРОДСКОГО
Анна СЕДЫХ. СУБЪЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО РАССКАЗА: НОМИНАЦИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ. ПОЕТИКА Й ФІЛОСОФІЯ ШЕКСПІРІВСЬКОГО ТЕКСТУ В ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ
Оксана НОВОСТАВСЬКА. ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСІБ НОМІНАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОНЯТЬ У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА
Александр ШМАЛЬКО. РЕЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО В ПОВЕСТИ Г.П.ДАНИЛЕВСКОГО «УМАНСКАЯ РЕЗНЯ (ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОРОЖЦЫ)»
Соломія БУК. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЕКСИКИ ОСТАННЬОГО РОМАНУ ІВАНА ФРАНКА “ВЕЛИКИЙ ШУМ” У КІЛЬКІСНО-СТАТИСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Галина БУШКО. КУРС ЛЕКЦІЙ І.ШИШМАНОВА ІЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ІСТОРІЯ ХVІІІ СТ.
Софія ФІЛОНЕНКО. «СЕРІЯ З ДЕЛЬФІНОМ»: УКРАЇНСЬКИЙ ЛЮБОВНИЙ РОМАН ЯК КОЛЕКТИВНА ЖІНОЧА ФАНТАЗІЯ
Юлія ГАЛАН. РОЗПОВІДНА СТРУКТУРА «НАРОДНИХ ОПОВІДАНЬ» МАРКА ВОВЧКА
Ірина КОХАНСЬКА. РОМАН ЕНН ТАЙЛЕР «DIGGING TO AMERICA»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА
Таміла КОТОВСЬКА. НОВЕЛІСТИЧНО-ПОВІСТЕВИЙ КОНТЕКСТ І ВИТОКИ МОТИВІВ «ДІТЕЙ ВІЙНИ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (О.ГОНЧАР, ДЖ.СЕЛІНДЖЕР)
Сніжана НОВАК. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА: НАЦІОЦЕНТРИЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ КОНСТАНТИ
Валерій ПАНЧЕНКО. ҐЕНДЕРНА ВЗАЄМОДІЯ У Д.Г.ЛОУРЕНСА І В.ВИННИЧЕНКА
Людмила ПОТАПЕНКО. ЦЕНТР І МАРГІНЕС У ПРАЦІ Е. САЇДА « КУЛЬТУРА Й ІМПЕРІАЛІЗМ»: З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
Олена СТАВНИЧА. ЛІТЕРАТУРА І ПОЛІТИКА: ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО МІФУ В САТИРИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РОМАНІ «ЦІНЬ ХУАНЬ ГОНЬ» Г. ТАРАСЮК
Тарас ПАСТУХ. ГЕРМЕТИЧНА ПОЕЗІЯ ІВАНА СЕМЕНЕНКА
Андрій ЦЯПА. АВТОБІОГРАФІЯ: ЖАНР І ГЕНДЕР
Тетяна ЄМЧУК. ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ВИМІРИ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ ДЖ. М. КУТЗЕЕ «БЕЗЧЕСТЯ»
Олена ДУДАР. РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯК ОСНОВНА ЗМІНА НАПРЯМКУ РУХУ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ У РОМАНАХ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ» ТА ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «ОПЛОТ»
Марія ДЕМ’ЯНЮК. ТРАГЕДІЯ «ГАМЛЕТ» ШЕКСПІРА В ПОЛІ СТРУКТУРНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ ЖАКА ЛАКАНА
Олена ЮФЕРЕВА. ЖАНРОВА «НЕСТАБІЛЬНІСТЬ» І НАПРЯМКИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Фелікс ШТЕЙНБУК. ПОВІСТЬ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” У КОНТЕКСТІ ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Едуард МІЛЯНОВСЬКИЙ. ЗНАЧЕННЯ І СМИСЛ В ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ О.О. ЛЕОНТЬЄВА ТА Л.С. ВИГОТСЬКОГО
Оксана ГОРОДЕЦЬКА. РОЛЬ ІВАНА ВЕРХРАТСЬКОГО В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
Оксана ГОРДІЙ. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЕКСПРЕСИВИ І КОМУНІКАТИВИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
Ольга ВАЛЬКІВ. АКТУАЛИЗАЦИЯ КОГЕЗИИ ТЕКСТА НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТОВ АМЕРИКИ

РЕЦЕНЗІЇ

Валентина НАРІВСЬКА. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЛУЦАК СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ «ДОМІНАНТА ЯК МЕНТАЛЬНЕ ОСЕРДЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.)»
Эва СТРАСЬ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПЕТРА ЧЕРВИНСКОГО «НОМИНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И СЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Мар’яна БАРАБАШ. «ДОСВІД КОРОНАЦІЇ» КОСТЯ МОСКАЛЬЦЯ, або РЕЦЕПТ «ВЕЧІРНЬОГО МЕДУ» НА ВСІ ВИПАДКИ БУТТЯ
Ігор КОТИК. ЕРОТИЧНА ПОВІСТЬ ПРО ТВОРЧІСТЬ. ЩО СКАЗАЛА І ЧОГО НЕ СКАЗАЛА ЗЕДІ СМІТ.
ТЕРПКІ САМОТНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЖОВНИ