Випуск 28

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ЛЕСЯ ГЕНЕРАЛЮК. ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ ЛІТЕРАТОРОМ-ХУДОЖНИКОМ: ЕКФРАЗИС ТА ГІПОТИПОЗИС

ІГОР ПАПУША. НАРАТИВІСТИКА ФРАНКА АНКЕРСМІТА

СВІТЛАНА ЛУЦАК. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕГЛЯДУ КАТЕГОРІАЛЬНОГО СТАТУСУ ДОМІНАНТИ ЗА СИНЕРГЕТИЧНОЮ ПАРАДИГМОЮ

ВАЛЕРІЙ КИКОТЬ. РОЛЬ АСОЦІАЦІЇ У ТВОРЕННІ ТА ПЕРЕКЛАДІ ПІДТЕКСТОВОГО ОБРАЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ

ІВАН ЛУЧУК. ДИСКУРС: ЗВІДКИ І КУДИ

ВАЛЕНТИНА НАРИВСКАЯ. ФУНКЦИИ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КАТАСТРОФИЗМ»: ВОЗМОЖНОСТИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ПРЕЛОМЛЕНИЯ

АННА СТЕПАНОВА. ФЕНОМЕН ПЕРЕХОДУ: ЕСТЕТИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ

ЛЮДМИЛА СОБЧУК. БАГАТОСУБ’ЄКТНА ГЕТЕРОГЕННА НАРАЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО: ПОВІСТЬ «ПЕРВІНКА» І НОВЕЛИ «БИНЬ-БИНЬ-БИНЬ», «ЖЕНЯ»

ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКА. ОСОБЛИВОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ НАРАТИВНИХ ФОРМ В НОВЕЛАХ О.ГЕНРІ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

ОЛЬГА ТИЩЕНКО, ОЛЬГА ГРИБОВА. ПСИХОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ХУДОЖНЄ БАЧЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

ІЛОНА ДОРОГАНЬ. ТВОРЧІСТЬ І ДОЛЯ М.БАШКІРЦЕВОЇ В ОЦІНЦІ ФРАНЦУЗЬКОЇ КРИТИКИ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ

ОЛЬГА ДОВБУШ. МАСОВА ЛІТЕРАТУРА: ЗА ТА ПРОТИ

ОЛЬГА КОГУТ. «ЖАНРОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ» ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА В НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ Н.Я. ЭЙДЕЛЬМАНА

ОЛЬГА ВОЗНЮК. ВІЗІЯ УКРАЇНИ ЄЖИ СТЕМПОВСЬКОГО НА ШПАЛЬТАХ ПОЛЬСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО ЧАСОПИСУ ПАРИЗЬКОЇ “КУЛЬТУРИ”

РОМАН БІЛЯШЕВИЧ. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ МУДРОСТІ У КНИЗІ ЙОВА

ЛЮДМИЛА БЕРБЕНЕЦЬ. ІСТОРИЧНІ ПРОТОТИПИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ПОБУДОВ

ОЛЬГА БЛАШКІВ. ЛІРИЗМ ПРОЗОВИХ ДРАМ О. ОЛЕСЯ ТА В. Б. ЄЙТСА З ПОГЛЯДУ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПОЕТИКИ

ЛІДІЯ ВЕРБИЦЬКА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ ІВАНА ФРАНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ НАТУРФІЛОСОФІЇ

ТАМІЛА КОТОВСЬКА. ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКЕ СПРИЙМАННЯ ТЕКСТУ «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» СУЧАСНИМИ ЧИТАЧАМИ. ЕКСПЕРИМЕНТ

ІРИНА ШЛАПАК. КАТЕГОРІЇ “КІНЦЯ” ТА “ПОЧАТКУ” У ЦИКЛІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ КНИГИ ДЖ.ДЖОЙСА «FINNEGANS WAKE»: ДО ПИТАННЯ ПРО МОДЕЛЮЮЧУ ФУНКЦІЮ ПОЕТОНІМА

ІРИНА ОЛІЙНИК. УКРАЇНОМОВНІ ПЕРЕКЛАДИ ЗБІРКИ Р. КІПЛІНГА “JUST SO STORIES”: ЖАНРОВІ КАНОНИ Й КОНФРОНТАЦІЇ

СВЕТЛАНА ГРУШКО. РОЛЬ ГОГОЛЕВСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ВИДЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ М.А. БУЛГАКОВА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА)

ВІРА БУРКО. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОМАНУ СИЛЬВІЇ ПЛАТ «ПІД КОВПАКОМ»

ОЛЕГ БОДНАР. ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ДЖ. ОРУЕЛЛА “ВБИВСТВО СЛОНА”)

НАТАЛЯ БЄЛОКОНЬ. “ПРОБЛЕМА ІВАНА ЧЕНДЕЯ”: АНТРОПОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

МИХАИЛ ЛАБАЩУК. СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КЛИШЕ (ФРАЗЕМОВ) В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

МАРГАРИТА НАДЕЛЬ-ЧЕРВИНЬСКА. РУССКАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ: МЕТАЗНАКИ ФОЛЬКЛОРА И ПАРАДИГМЫ ТРАДИЦИОННЫХ СМЫСЛОВ

ІРИНА КОСТЬ. СТРАЖДАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФРАЗЕОЛОГІЇ

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

ОКСАНА ЛАБАЩУК. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ: АНТРОПОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ

АДАМ ЗАМОЙСКИЙ. ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ

ВІКТОР ЯШИН. ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ У СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ПІЗНАННІ «ІНШОГО»: ЗАХІДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ

ВІКТОР ЗІНЧЕНКО. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

РЫШАРД СТЕФАНЬСКИ. КОГЕРЕНТНОСТЬ-ДИФЕРЕНТНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

ОЛЬГА СОСЛЮК. ПОНЯТТЯ ГРИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ГУМАНІСТИЦІ

ОКСАНА НОВОСТАВСЬКА. ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ІВАНА ФРАНКА: ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ