Випуск 26

ФІЛОСОФСЬКІ, ПОЛІТОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Адам ЗАМОЙСКИЙ. РЕЛЕВАНТНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ САМОТОЖДЕСТВЕННОСТИ

Евгений КУЗЬМОВИЧ. К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ»

Michał ŁUCZYŃSKI. NAUKOWE I POZANAUKOWE UWARUNKOWANIA DYSKURSU NA TEMAT POGAŃSTWA SŁOWIAŃSKIEGO

Валерия МЕЛЬНИК. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

O. ПРОКОПЕНКО. ВПЛИВ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА КУЛЬТУРУ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Марія РИЖКОВА. СТАТУС ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ ТА ЖІНОЧА ОСВІТА У ХІХ СТОЛІТТІ

Ольга РОВЕНЧАК, Вікторія ВОЛОДЬКО. ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ МІҐРАЦІЇ

Рышард СТЕФАНЬСКИ. НАЦИОНАЛИЗМ КАК КВАЗИ-РЕЛИГИЯ

Валерій СТОЯНОВ. ОСОБИСТІСНЕ ТА СУСПІЛЬНЕ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Галина ЧИРІКОВА. МІСЦЕ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ У НІМЕЦЬКІЙ СІМ’Ї

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Олена АБРАМІЧЕВА, Володимир ГЛУЩЕНКО. МОЛОДОГРАМАТИКИ: ШКОЛА ЧИ НАПРЯМ?

Михайло БАКАЛІНСЬКИЙ. МІЖСОЦІОЛЕКТНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СОЦІОЛЕКТІ ІТАЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ МАФІЇ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Яна ЖОВНІРЕНКО. УКРАЇНСЬКА МОВА НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ

Михаил ЛАБАЩУК. СОЦИОЛЕКТНЫЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ

Наталья МАТОРИНА. АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Ольга МИХАЙЛЕНКО. АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анна ОНИКИЕНКО, Людмила ВАКАРЮК. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С СОМАТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ В ЛОКАТИВНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ

Поліна ЧУЧА. ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ НЕМЕТАФОРИЧНИХ КОМПОЗИТАХ

Наталья ЯРОШЕНКО. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЗАГОЛОВКАХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Юлия БАБИЧ. К ВОПРОСУ О РОЛИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ ВЕКА

Ольга БЛАШКІВ. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВЕСНОГО ІНСТРУМЕНТУВАННЯ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ О. ОЛЕСЯ ТА В. Б. ЄЙТСА

Іван БОЙЧУК. ДВОВЕКТОРНІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ІВАНА АНДРУСЯКА (НА ОСНОВІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ „ДЕПРЕСИВНИЙ СИНДРОМ”)

Вікторія КРИМОВА. ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЦИКЛУ Ю. ПОЛЯКОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА», «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ…» I «ГРИБНОЙ ЦАРЬ»

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. КАТЕГОРІЯ ТОЧКИ ЗОРУ В ПОЗИЦІОНУВАННІ ГЕТЕРОДІЄГЕТИЧНОГО НАРАТОРА

Олена СТАВНИЧА. КАТЕГОРІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анна СТЕПАНОВА. ЛЮДИНА І МІСТО: КОНЦЕПТИ ЕСТЕТИЧНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ 20-30-Х РР. ХХ СТ.

Андрій ЦЯПА. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ АФЕКТ ЧИТАЧА: ЗЕМЛЕТРУС КЛЯЙСТА

Фелікс ШТЕЙНБУК. ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У КОНТЕКСТІ АНАЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРИ

SAPIENTI SAT

Олег ЛЕЩАК. ТРИ ЦИТАТЫ ИЗ ОЧЕРКА НАУКИ О ЯЗЫКЕ НИКОЛАЯ КРУШЕВСКОГО (КАЗАНЬ, 1883)

Анатолій ТКАЧЕНКО. ОЙ У ПОЛІ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ, А ПІД НЕЮ – ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Jarosław WIERZBIŃSKI. MODELE KOMUNIKACYJNE Z PARENTEZĄ W TEKŚCIE LITERACKIM (Tatiana Kwiatkowska. Функции вводных и вставных конструкций в художественном повествовании (на материале романа Н.С. Лескова «На ножах») // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2472/ – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – 128 s.)

Ігор ПАПУША. ЩО ВИДНО У ДЗЕРКАЛІ НАРАТОЛОГІЇ? (Мацевко-Бекерська Л. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століття у дзеркалі наратології. – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с. Наклад 300 прим. ISBN 978-966-663-224-4)