Випуск 3

Остан Гевко. Степан Балей: життя та наукова діяльність
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Наталія Непийвода. Науковий твір як продукт пізнавально-комунікативної діяльності мовної особистості
Олег Лещак. Проблема гуманизации в лингвистической методологии
Володимир Зуєв, Алла Зякун. Взаємодія традицій і новацій у сучасній Історичній науці
Владимир Лынок, Василий Шубин. Феномен творчества: природа, разнообразие форм, субъективно-психологические признаки
Сергій Рик. Проблема мови в етичних дослідженнях
Віталій Зуєв. Абстрактна форма діяльності: логічний вивід як неформальна система
Михаил Лабащук. Структура научного и художественного познания
Костянтин Братко. Філософсько-естетична концепція романа Інгардена і проблема цілісності гуманітарного знання
В. Процишин. Особливості інтеграції теорії спілкування та естетики в сучасному гуманітарному знанні
В. Романко. Соціокультурні аспекти музикознавчого дослідження джазу
Наталія Борисенко. Статева диференціація мовної поведінки
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА
Анатолій Загнітко. Синтаксична стилістика тексту: категорія елімінації
Vidan Nikolic. Psiholingvisticki aspekti funkcionalnih poremecaja govora u tradiciji srpskog naroda
Людмила Вакарюк. Компрессия смысла в коммуникативном аспекте
Едуард Міляновський. Типологічні особливості смислової диференціації спонтанних та неспонтанних мовленнєвих актів
Володимир Різун. Використання шкірно-гальванічного рефлексу як методу вивчення компонентної будови теми
ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО
ТА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Микола Ткачук. Дискурс новелістичної повісті «Boa constrictor» Івана Франка
Александр Глотов. Советская Псалтырь
Zdzislaw Jerzy Adamczyk. Język rosyjski — pośrednik w kontaktach między literaturami słowiańskimi (na przykładzie recepcji twórczości Stefana Żeromskiego w Bulgarii)
Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk. Literatura ukraińska w krakowskiej «Krytyce»
Наталія Ткачова. Українська тематика на сторінках краківського часопису «Świat Słowiański»
Надія Лиса. Польський голос про Богдана Лепкого (творчість БЛепкого в оцінці М.Якубця)
Милосав Ж. Чаркин. Креативни поетски поступци као елементи стилистичко-семантичке информациіе
Людмила Сипко. Что хотел сказать Чехов своим «Черным монахом»? (к вопросу о субъективности факторе в оценке художественных произведений)
Светлана Коршунова. Т.ГЛІевченко в концепции народного писателя нового типа журнала «Дело»
Людмила Дербенева. «Пан Тадеуш» А.Мицкевича в историко-литературной концепции П. Д. Боборыкина
ГУМАНІЗАЦІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Матеріали VII Тернопільських науково-медологічних читань
ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГИ, ПЕДАГОГІКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Я. Василькевич, С. Рик. Етико-психологічні особливості гуманізації освіти
І. Гринчук. Альтернативні підходи в сучасній вищій музично-педагопчній освіті
В. Гузенко. Актуальные проблемы психологии творчества
О. Гузь. Навчання усного іншомовного мовлення молодших школярів за допомогою ВФГ
Г, Дорошенко. Психологічні аспекти взаємодії гуманних і антигуманних чинників в Україні
І. Зарудна. Музичне тестування та можливості його використання в музично-естетичному розвитку дітей
І. Зарудна. Комплексний підхід до фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики
Вол. Зуєв, Віт. Зуєв. Гуманістичні аспекти методології гуманітарних наук та їх реалізація в системі освіти
О. Коберник. Диференційоване навчання як один із засобів гуманізації навчально-виховного процесу
О. Коберник. Гуманізація навчально-виховного процесу в умовах проектування педагогічної взаємодії
Н. Науменко. Погляди В. В. Розанова на принципи і типи освіти
Г. Петришин. Український етносоціальний організм
О. Рожина. Роль зарубіжної літертури у процесі гуманізації вищої школи
Н. Стеценко, В. Стеценко. Гуманізація навчального процесу як одна з умов духовного розвитку студентів
О. Столяренко. Гуманізація освіти та шляхи її решації в навчально-виховному процесі згальноосвітньої школи
Г. Чепрасова. Проблеми практичної реалізації гумнітарної освіти з інформатики в середній школі
В. Шиповая. Гуманізм права та проблеми методології викладання юридичних наук
ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА
А. Артеменко. Питання-перепити у діалогічному мовленні
С Гедз. Комунікативнопрагматичні особливості запитальних речень, котрі вживаються у функції прохання (на матеріалі англійської мови)
Е. Гинда. Проблемы искусства и творчества в «Камешки на ладони» В.Солоухина.
А. Гудманян. Орфографічна варіантність запозичених географічних назв
А. Гудманян. Запозичення онімів: орфографічний аспект
С Дорда. Перлокутивний ефект мовленнєвого акту каяття
І. Дубровська. Лінгвостилістичні функції міфологічних та біблійних власних імен в романах та оповіданнях Вольфганга Кеппена
Е. Есенова. Способи передачі англійських голосних переднього ряду графічними засобами української мови (на матеріалі англіцизмів в українській мові)
С Желобцова, М. Колодезникова. Особенности поэтики «Колымских рассказов» В. Шаламова
B.Іванов. Індивідуальні особливості градуальності ознаки (на матеріалі сучасної англійської мови)
И. Калиниченко. Опосредованый тип речевого общения как один из факторов замещения высказывания по прагматическому содержанию
Т. Ковалева. Особенности функционирования и языковой организации изображения предметно-пространственной среды в модернистском психологическом романе (на материале романа В.Вульф «Миссис Деллоуэй»)
А. Левщький. Особливості функціональної переорієнтації одиниць зниженого стилістичного тону сучасної англійської мови
Т. Майборода. Риторичний аспект формування структури текстів інформаційних повідомлень у газетах різної соціальної спрямованості
И. Македон. Семантика и прагматика добавительной частицы even
С Медвідь. Вплив екстралінгвальних факторів на розвиток антропонімних систем слов’янських мов
Н. Міляновська. Особливості типізації героїв у художніх творах доби Класицизму та Просвітництва
Н. Місяць. Роздуми про технічну термінотворчість у сучасній українській мові
Т. Нікульшина. Реалізація інформаційної стратегії у спонукальному дискурсі
Т. Олійник, В. Карабан. Семантика та функціонування власних імен антропонімів-символів
Л. Славова. Психолінгвістичні аспекти розуміння
Д. Терехова. Співвідношення головних типів реакцій за даними вільного асоціативного експерименту
C.Терехова. Специфіка ексгоіікантів понять «направо-наліво» в українській, російській і англійській мовах
И.Тшпаренко. Гуманизация общества и литературный процесс: трдиции и тенденции
N. Lyulkoun. Proverbs in the language classroom
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Загнітко А. Український синтаксис: у 2-х ч, — К.:ІЗМН, 1996
Стефанія ПАНЦЬО: Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія: Монографія.—Донецьк: Вид-во Донецьк, ун-ту, 1996 201
Михайло РЕВУЦЬКИЙ: Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.ТЛевчук. — К: Либідь, 1997 203
Анатолій ЗАГНІТКО: Олег Лещак Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. — Тернополь: Підручники і посібники, 1996 203
ПЕРЕКЛАДИ
Тадеуш КОТАРБШЬСЬКИЙ. Думки про науку (Переклад з польської О. Лещака)

Остан Гевко. Степан Балей: життя та наукова діяльність

ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Наталія Непийвода. Науковий твір як продукт пізнавально-комунікативної діяльності мовної особистості

Олег Лещак. Проблема гуманизации в лингвистической методологии

Володимир Зуєв, Алла Зякун. Взаємодія традицій і новацій у сучасній Історичній науці

Владимир Лынок, Василий Шубин. Феномен творчества: природа, разнообразие форм, субъективно-психологические признаки

Сергій Рик. Проблема мови в етичних дослідженнях

Віталій Зуєв. Абстрактна форма діяльності: логічний вивід як неформальна система

Михаил Лабащук. Структура научного и художественного познания

Костянтин Братко. Філософсько-естетична концепція романа Інгардена і проблема цілісності гуманітарного знання

В. Процишин. Особливості інтеграції теорії спілкування та естетики в сучасному гуманітарному знанні

В. Романко. Соціокультурні аспекти музикознавчого дослідження джазу

Наталія Борисенко. Статева диференціація мовної поведінки

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

Анатолій Загнітко. Синтаксична стилістика тексту: категорія елімінації

Vidan Nikolic. Psiholingvisticki aspekti funkcionalnih poremecaja govora u tradiciji srpskog naroda

Людмила Вакарюк. Компрессия смысла в коммуникативном аспекте

Едуард Міляновський. Типологічні особливості смислової диференціації спонтанних та неспонтанних мовленнєвих актів

Володимир Різун. Використання шкірно-гальванічного рефлексу як методу вивчення компонентної будови теми

ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ТА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Микола Ткачук. Дискурс новелістичної повісті «Boa constrictor» Івана Франка

Александр Глотов. Советская Псалтырь

Zdzislaw Jerzy Adamczyk. Język rosyjski — pośrednik w kontaktach między literaturami słowiańskimi (na przykładzie recepcji twórczości Stefana Żeromskiego w Bulgarii)

Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk. Literatura ukraińska w krakowskiej «Krytyce»

Наталія Ткачова. Українська тематика на сторінках краківського часопису «Świat Słowiański»

Надія Лиса. Польський голос про Богдана Лепкого (творчість БЛепкого в оцінці М.Якубця)

Милосав Ж. Чаркин. Креативни поетски поступци као елементи стилистичко-семантичке информациіе

Людмила Сипко. Что хотел сказать Чехов своим «Черным монахом»? (к вопросу о субъективности факторе в оценке художественных произведений)

Светлана Коршунова. Т.ГЛІевченко в концепции народного писателя нового типа журнала «Дело»

Людмила Дербенева. «Пан Тадеуш» А.Мицкевича в историко-литературной концепции П. Д. Боборыкина

ГУМАНІЗАЦІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Матеріали VII Тернопільських науково-медологічних читань

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГИ, ПЕДАГОГІКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Я. Василькевич, С. Рик. Етико-психологічні особливості гуманізації освіти

І. Гринчук. Альтернативні підходи в сучасній вищій музично-педагопчній освіті

В. Гузенко. Актуальные проблемы психологии творчества

О. Гузь. Навчання усного іншомовного мовлення молодших школярів за допомогою ВФГ

Г, Дорошенко. Психологічні аспекти взаємодії гуманних і антигуманних чинників в Україні

І. Зарудна. Музичне тестування та можливості його використання в музично-естетичному розвитку дітей

І. Зарудна. Комплексний підхід до фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики

Вол. Зуєв, Віт. Зуєв. Гуманістичні аспекти методології гуманітарних наук та їх реалізація в системі освіти

О. Коберник. Диференційоване навчання як один із засобів гуманізації навчально-виховного процесу

О. Коберник. Гуманізація навчально-виховного процесу в умовах проектування педагогічної взаємодії

Н. Науменко. Погляди В. В. Розанова на принципи і типи освіти

Г. Петришин. Український етносоціальний організм

О. Рожина. Роль зарубіжної літертури у процесі гуманізації вищої школи

Н. Стеценко, В. Стеценко. Гуманізація навчального процесу як одна з умов духовного розвитку студентів

О. Столяренко. Гуманізація освіти та шляхи її решації в навчально-виховному процесі згальноосвітньої школи

Г. Чепрасова. Проблеми практичної реалізації гумнітарної освіти з інформатики в середній школі

В. Шиповая. Гуманізм права та проблеми методології викладання юридичних наук

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА

А. Артеменко. Питання-перепити у діалогічному мовленні

С Гедз. Комунікативнопрагматичні особливості запитальних речень, котрі вживаються у функції прохання (на матеріалі англійської мови)

Е. Гинда. Проблемы искусства и творчества в «Камешки на ладони» В.Солоухина.

А. Гудманян. Орфографічна варіантність запозичених географічних назв

А. Гудманян. Запозичення онімів: орфографічний аспект

С Дорда. Перлокутивний ефект мовленнєвого акту каяття

І. Дубровська. Лінгвостилістичні функції міфологічних та біблійних власних імен в романах та оповіданнях Вольфганга Кеппена

Е. Есенова. Способи передачі англійських голосних переднього ряду графічними засобами української мови (на матеріалі англіцизмів в українській мові)

С Желобцова, М. Колодезникова. Особенности поэтики «Колымских рассказов» В. Шаламова

B.Іванов. Індивідуальні особливості градуальності ознаки (на матеріалі сучасної англійської мови)

И. Калиниченко. Опосредованый тип речевого общения как один из факторов замещения высказывания по прагматическому содержанию

Т. Ковалева. Особенности функционирования и языковой организации изображения предметно-пространственной среды в модернистском психологическом романе (на материале романа В.Вульф «Миссис Деллоуэй»)

А. Левщький. Особливості функціональної переорієнтації одиниць зниженого стилістичного тону сучасної англійської мови

Т. Майборода. Риторичний аспект формування структури текстів інформаційних повідомлень у газетах різної соціальної спрямованості

И. Македон. Семантика и прагматика добавительной частицы even

С Медвідь. Вплив екстралінгвальних факторів на розвиток антропонімних систем слов’янських мов

Н. Міляновська. Особливості типізації героїв у художніх творах доби Класицизму та Просвітництва

Н. Місяць. Роздуми про технічну термінотворчість у сучасній українській мові

Т. Нікульшина. Реалізація інформаційної стратегії у спонукальному дискурсі

Т. Олійник, В. Карабан. Семантика та функціонування власних імен антропонімів-символів

Л. Славова. Психолінгвістичні аспекти розуміння

Д. Терехова. Співвідношення головних типів реакцій за даними вільного асоціативного експерименту

C.Терехова. Специфіка ексгоіікантів понять «направо-наліво» в українській, російській і англійській мовах

И.Тшпаренко. Гуманизация общества и литературный процесс: трдиции и тенденции

N. Lyulkoun. Proverbs in the language classroom

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Загнітко А. Український синтаксис: у 2-х ч, — К.:ІЗМН, 1996

Стефанія ПАНЦЬО: Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія: Монографія.—Донецьк: Вид-во Донецьк, ун-ту, 1996 201

Михайло РЕВУЦЬКИЙ: Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.ТЛевчук. — К: Либідь, 1997 203

Анатолій ЗАГНІТКО: Олег Лещак Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. — Тернополь: Підручники і посібники, 1996 203

ПЕРЕКЛАДИ

Тадеуш КОТАРБШЬСЬКИЙ. Думки про науку (Переклад з польської О. Лещака)