Випуск 29

ФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ОЛЕНА КИРИЧУК. ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ ТА АФОРИСТИКА ЯК СКЛАДОВІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

ВІКТОРІЯ МАТОЛА. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ

ЄВГЕНІЯ МОРОЗ. СИМВОЛІЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ: КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, МОДАЛЬНІСТЬ

АНАСТАСІЯ НЕЧИПОРЕНКО. МОДА ЯК СЕМІОТИЧНА ФОРМА СТРУКТУРАЛІЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ В ДОБУ ПОСТМОДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ

ЛЮДМИЛА ФРАНЧЕНКО. СИМВОЛИ СПОЖИВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТАТУСНИХ ГРУП

ОЛЕКСАНДРА ЧУВАКОВА. ІМІДЖ УКРАЇНИ В ПЕРШУ ФАЗУ СВІТОВИХ КРИЗ 1998-1999, 2008-09 РР.

МИХАЙЛИНА ШУМКА. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ФІЛОСОФІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

ІРИНА ЩИГОЛЬ. СОЦІАЛЬНЕ В ХУДОЖНЬОМУ: СОЦІАЛЬНО-СМИСЛОВА РЕКОНСТРУКЦІЯ

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ХРИСТИНА ДРАГАНОВА. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПНОГО БАЧЕННЯ АНГЛІЙЦЯМИ ФРАНЦУЗІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ДАР’Я ЗУБКО. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ОДИНИЦЬ СПОРТИВНОГО СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НАТАЛІЯ КОЗІКІНА. ЗМІНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

ПОЛІНА ОЛЕКСЕНКО. СЛОВ’ЯНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ АКУЛЬТУРАЦІЇ

НАТАЛІЯ ПАСІЧНИК. СЕМАНТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ПОЯСНЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ТЕРМІНА

ОЛЕНА СИНЧАК. РИТОРИКА: ЕКСПАНСІОНІЗМ ЧИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ?

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ЛЮДМИЛА БОНДАР. ТВОРЕННЯ АПОКАЛІПТИЧНОЇ МОДЕЛІ БУТТЯ ЗАСОБАМИ БІБЛІЙНОЇ СЕМАНТИКИ У П’ЄСІ Я.ВЕРЕЩАКА „144000”

ЛЕСЯ ГЕНЕРАЛЮК. ВЗАЄМОДІЯ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА. НАЧЕРК ТЕОРІЇ СЛОВЕСНО-ВІЗУАЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЙ

НАТАЛІЯ ГОЦА. МОТИВ БУДИНКУ / ДОМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ХРОНОТОПНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНІВ ТОНІ МОРРІСОН

ОЛЬГА ДЕРКАЧОВА. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЕМІОТИЧНОГО КВАДРАТА У НЕРЕФЕРЕНТНІЙ ЛІРИЦІ

НАТАЛІЯ ДУДАР. ДИТЯЧА РЕЦЕПЦІЯ СВІТУ У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

ВАЛЕРІЙ КИКОТЬ. ІМ’Я ЯК ПІДТЕКСТОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

ЛЕСЯ КЛЕПУЦ. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОСТМОДЕРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 108

НАТАЛІЯ КОШІЛЬ. ІВАН КУЛИК – ПЕРЕКЛАДАЧ ТА ІНТЕРПРЕТАТОР АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЕТА КАРЛА СЕНДБЕРҐА

УЛЯНА ЛЕВКО. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСОНАЖА-ІНТЕРПРЕТАТОРА У SCIENCE FICTION, ПРИСВЯЧЕНІЙ ТЕМІ КОНТАКТУ, ТА ЇЇ КІНОВЕРСІЯХ

МИРОСЛАВА МУЧКА. ТВОРЧІСТЬ ГАЙНРІХА ФОН КЛЯЙСТА У КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

МАКСИМ НЕСТЕЛЄЄВ. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНСТИНКТУ СМЕРТІ В ХУДОЖНЬОМУ ЛОКУСІ ЗАМКНЕНОГО ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ „ПОВІСТІ ПРО САНАТОРІЙНУ ЗОНУ” М. ХВИЛЬОВОГО)

СНІЖАНА НОВАК. ГЕРОЙ-ВИГНАНЕЦЬ У ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА “ПРОТИ ЗАКОНУ”: ТРАГЕДІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОЗДВОЄНОСТІ

ОЛЬГА НОВИК. ТРАДИЦІЄТВОРЧА РОЛЬ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕТЯНА ПАСТУХ. ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ЕПІЧНИХ ТВОРАХ ТА ЛІТОПИСІ

САМІЙЛА ВЕЛИЧКА. ЛІЛІЯ СИПА. МУЗИКА ЯК «ГЕНІЙ МИСТЕЦТВА» У ДИЛОГІЇ ЖОРЖ САНД «КОНСУЕЛО» І «ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ»

ЛЮДМИЛА СОБЧУК. ВИЯВ ЛІРИЗМУ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

МАР’ЯНА СОКОЛ. ДОПОМІЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТІ (ЕПІТЕКСТ, ПЕРІТЕКСТ): ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

СОФІЯ ФІЛОНЕНКО. МАСОВА? ПОПУЛЯРНА? ТРИВІАЛЬНА? ЯК НЕ ЗАБЛУКАТИ В ТРЬОХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СОСНАХ

ОКСАНА ФІЛАТОВА. ВІД ,,СМЕРТІ” ДО ,,РЕАНІМАЦІЇ”: МЕТАМОРФОЗИ АВТОРСТВА В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

ВЕРОНІКА ЧОТАРІ. СПЕЦИФІКА РЕЦЕПЦІЇ КНИГИ ПСАЛМІВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПИ

ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

ПАВЛО ДАВИДОВ. НАВЧАННЯ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЦЕС: ФІЛОСОФІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА МЕДІЙНОЇ ОСВІТИ

АРТЕМ ЗАХАРЧЕНКО. РОЗРАХУНОК ІНТЕРАКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІКАЦІЙ

ВІКТОР ЗІНЧЕНКО. ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.

СВІТЛАНА ЛУЦАК. СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ФОРМОЗМІСТУ В «ХУДОЖНЬОМУ ЯДРІ» (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ПОШУКУ МІТОК ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ В ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ)

ІВАН ЛУЧУК. ЕЛЕМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МИСТЕЦТВІ ПОЕТИЧНОМУ НАЗАРА ГОНЧАРА

МАРГАРИТА НАДЕЛЬ-ЧЕРВИНЬСКА. ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ: ЛИЧНОЕ ИМЯ В ПОСЛОВИЦЕ (ВАРВАРА)

ПЕРЕКЛАДИ

ДЖЕЙМС МОНАКО. МІФ ПРО МУЛЬТИМЕДІА. Переклад Наталі Сівінської

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

«УНІВЕРСАЛІЗМ» ЛЕСІ ГЕНЕРАЛЮК [Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. – К., Наукова думка, 2008. – 544 с.]. Ігор Мойсеїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЗНАКОМ О.ШПЕНҐЛЕРА [Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській „прозі про землю” кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили, 2008. – 216 с.]. Мар’яна Лановик

ЖАНРОЛОГІЯ ДОБИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ [Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 519 с.]. Наталія Мочернюк