Випуск 24 “Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології”

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ Й АНТРОПОЛОГІЯ

НАТАЛІЯ АСТРАХАН. «МЕТОДОЛОГІЯ ТОЧНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА» Б. ЯРХО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ

ЛЮДМИЛА БАБІЙ. У ПОШУКАХ ДЕФІНІЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ: КУЛЬТУРАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ОЛЕНА БОНДАРЕВА. ЛЮДИНА У СИТУАЦІЇ «ПОДВІЙНОЇ ВИСТАВИ»: ДИСКУРСИВНИЙ КОД «ТЕАТРУ В ТЕАТРІ»

ОЛЕКСАНДР ВОЛКОВИНСЬКИЙ. ДУАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕПІТЕТНОЇ СТРУКТУРИ

ЛІЛІЯ ДЕМИДЮК. МІФ ЯК ТЕКСТ В АСПЕКТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІФУ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВІКТОРІЯ ДУРКАЛЕВИЧ. АНТРОПОЛОГІЯ СЕМІОТИКИ/СЕМІОТИКА АНТРОПОЛОГІЇ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

ТАРАС ДЗИСЬ. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МЕТОДОЛОГІЇ МІЖЛІТЕРАТУРНОЇ РЕЦЕПЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ТВОРІВ ЙОЗЕФА РОТА ТА БОГДАНА ЛЕПКОГО)

ОЛЕНА ГАЛЕТА. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КОЛЕКЦІЇ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

МАР’ЯНА ГІРНЯК. ВІД СЕБЕ ДО ІНШОГО: ТВОРЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ВІТАЛІЙ ЗАХАРОВ. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЧИСТОЇ ФОРМИ СТАНІСЛАВА ІГНАЦІЯ ВІТКЕВИЧА

ЮРІЙ ЗАВАДСЬКИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЗОРОВОЇ ПОЕЗІЇ: ПРЕДМЕТ

МАРІЯ ЗУБРИЦЬКА. АПОФАТИКА ТЕКСТУ ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ

ОКСАНА КОСЮК. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАРОЗВАЖАЛЬНОСТІ

МАР’ЯНА ЛАНОВИК. АНТРОПОЛОГІЧНІ МАТРИЦІ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР

ЗОРЯНА ЛАНОВИК. БІБЛІЙНА АНТРОПОЛОГІЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ОБРАЗИ СВІТУ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ

УЛЯНА ЛЕВКО. ІДЕОЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ МОДЕЛЕЙ ФІКЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВ

НАЗАР МАЛАНІЙ. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СИТУАЦІЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ)

СЕРГІЙ МИХИДА. ПСИХОПОЕТИКА Й АНТРОПОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ

МАРІЯ МОКЛИЦЯ. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ПСИХОАНАЛІЗУ

МАКСИМ НЕСТЕЛЄЄВ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ПСИХОАНАЛІЗ, СУЇЦИДОЛОГІЯ (ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

ЛУЇЗА ОЛЯНДЕР. ЧАСОПРОСТІР ЯК ОБРАЗ ЄВРОПИ В КНИЗІ АНДЖЕЯ СТАСЮКА “FADО”: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

АНДРІЙ ПЕЧАРСЬКИЙ. ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ І СУПЕРЕЧНІСТЬ

ЯРОСЛАВ ПОЛІЩУК. ПРОСТІР ІДЕОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

ОКСАНА САМОЛЮК. АНТРОПОЛОГІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ВІТА СТЕРНІЧУК. ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДІАЛОГ: СПРОБА ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

ЛЮДМИЛА ТАРНАШИНСЬКА. ЛІТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: НАБУТТЯ „СЕБЕ-ДОСВІДУ” (ПРОЛЕГОМЕНИ ДО НАПРАЦЮВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ)

СОФІЯ ФІЛОНЕНКО. ХУДОЖНІЙ ДІАЛОГ ІЗ КЛАСИКОЮ (ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ РОМАНІВ ДЖЕЙН ОСТІН У СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ)

МАР’ЯНА ЧЕЛЕЦЬКА. КОД ЛАБІРИНТУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМІОТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

ЕЛЕОНОРА ШЕСТАКОВА. ДИХОТОМІЯ ХУДОЖНЯ / НЕ-ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ПОШУКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ

НОННА ШЛЯХОВА. “БУТИ – ОЗНАЧАЄ БУТИ ДЛЯ ІНШОГО І ЧЕРЕЗ НЬОГО – ДЛЯ СЕБЕ” (АНТРОПОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ М.БАХТІНА)

СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО. ПРЕДМЕТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ АНТРОПОЛОГІЇ. ПОЛЬСЬКИЙ ВАРІАНТ

ПОРІВНЯЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ

АЛІНА БАЗИЛЯН. „ЗАЧИНЕНІ ДВЕРІ” І ПСИХОЛОГІЗМ У РОМАНАХ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО І С. ЖЕРОМСЬКОГО

ОЛЬГА БОДНАР. ПРИНЦИПИ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ МІКРОГАЛАКТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО СВІТУ ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРА І ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

ТЕТЯНА ЄМЧУК. АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ АНТИТОТАЛІТАРНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Р. ІВАНИЧУКА „СМЕРТЬ ЮДИ” ТА Ґ. ҐРІНА „МОНСЕНЬЙОР КІХОТ”)

ВІКТОРІЯ ОСТАПЧУК. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВОЄННИХ СЦЕН У РОМАНАХ-ЕПОПЕЯХ “ВОЙНА И МИР” Л. ТОЛСТОГО І “POPIOLY” С. ЖЕРОМСЬКОГО

ОЛЕНА РОМАЗАН. ДИЛЕМА СІМ’Ї ТА ЖІНОЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ Є.КОНОНЕНКО ТА Е.ТАЙЛЕР (ПІД КУТОМ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ)

ВАСИЛЬ СЛАПЧУК. СМІХ У ПОЕЗІЇ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО ТА А. ВОЗНЕСЕНСЬКОГО: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

СВІТЛАНА ЩЕРБІНA. СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗУ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» У ПОВІСТЯХ М. ЛЄСКОВА ТА І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

АНТРОПОЛОГІЯ НАРАЦІЇ

ОКСАНА ГОЛОВІЙ. ПОВІСТЬ ГР. ТЮТЮННИКА “ДЕНЬ МІЙ СУБОТНІЙ”: СПРОБА АНАЛІЗУ

Л. ДЕРКАЧ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ КОМУНІКАНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ В. ПІДМОГИЛЬНОГО)

СНІЖАНА ЖИГУН. ІГРОВІ ПРИЙОМИ НАРАЦІЇ У ПРОЗІ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ 20-Х РОКІВ ХХСТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Л.СКРИПНИКА, Г.ШКУРУПІЯ ТА М.ЙОГАНСЕНА)

ІВАН ЗИМОМРЯ. МАЛА ПРОЗА ГЕРБЕРТА КУНЕРА: МОТИВ СТРАЖДАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНО-РЕЦЕПТИВНИЙ ВИМІР

ЛІДІЯ МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. НАРАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОВОГО ПРОЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КЛАСИКИ

НАТАЛІЯ МОЧЕРНЮК. РЕПОРТАЖ У ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ І ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ІГОР ПАПУША. ДО АНТРОПОЛОГІЇ ЧАЮВАННЯ В НАРАТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕАЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ

НАТАЛІЯ ПОПЛАВСЬКА. РЕФОРМАЦІЙНО-КОНТРРЕФОРМАЦІЙНА ПОЛЕМІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА XVI СТ. ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ

НАТАЛІЯ ПОРОХНЯК. ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВИХ ОЗНАК РОМАНУ-СІМЕЙНОЇ ХРОНІКИ ПІД ВПЛИВОМ СІМЕЙНОГО НАРАТИВУ ЯК УНІВЕРСАЛЬНОГО ТЕКСТУ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ «САГИ ПРО ФОРСАЙТІВ» ДЖ. ҐОЛСУОРСІ)

ЮЛІЯ ПУШАК. ЧИТАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ НАЙНОВІШИХ КІНОТРАНСКРИПЦІЙ РОМАНУ „ІДІОТ” Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО)

МАРТА РУДЕНКО. НАРАТИВНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРИ: КОДОВА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

ВІКТОРІЯ СІРУК. ГЕРОЙ, ПЕРСОНАЖ У СТРУКТУРІ ДІАЛОГІЧНОГО НАРАТИВУ

МАР’ЯНА СОКОЛ. ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКУ ТВОРУ В РАКУРСІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

МИКОЛА ТКАЧУК. НАРАТИВНА ОПТИКА ПОЕМИ «КАТЕРИНА» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

СВІТЛАНА ХОПТА. АРХЕТИПНО-НАРАТИВНІ КОНЦЕПТИ ТВОРЧОСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ МОДУСІВ БУТТЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ПІДХІД

ВІКТОРІЯ ЧЕРНЯХІВСЬКА. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНО-РЕЦЕПТИВНИХ ВИМІРІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОКОЛІННЯ «ДВОТИСЯЧНИКІВ»

ГАЛИНА ЧУМАК. ФРАГМЕНТАРНІСТЬ МОДЕРНОЇ СВІДОМОСТІ В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ НАРАТИВІ ПОЕМ Т.С. ЕЛІОТА “ПОРОЖНІ ЛЮДИ” І “БЕЗПЛІДНА ЗЕМЛЯ”

ВІКТОРІЯ ЯКОВЛЄВА. НАРАТИВ ДИТИНСТВА 1980-Х: ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР

РЕЦЕНЗІЇ

ЗОРЯНА ЛАНОВИК, МАР’ЯНА ЛАНОВИК. НАУКОВИЙ ПРОЕКТ ЯК ПРОЕКЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СЕМІОСФЕРИ