Мова та письменство Галичини: історія, сьогодення, перспективи

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі
в спеціальному випуску наукового збірника “Studia methodologica”
на тему:

Мова та письменство Галичини: історія, сьогодення, перспективи

Звернення до теми продиктоване потребою глибокого наукового розгляду проблем реґіонального розвитку української культури, пошуку витоків та встановлення перспектив розвитку української нації. Галичина завжди була перехрестям культур, єдністю відмінних національних досвідів, і сьогодні вона стоїть осібно в просторі сучасних європейських держав України та Польщі. Дана тема повинна стати початком великого проекту освоєння філологічною та історичною наукою явища культурного реґіону Галичини.

Про науковий збірник “Studia methodologica”. Збірник Studia methodologica внесено до Переліку фахових видань ВАК України за спеціальністю «філологія» (мовознавство, літературатурознавство) згідно з постановою від 01.07.2010 р. № 1-05/5. Подробиці на сайті ВАК України. Науковий збірник «Studia methodologica» створено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка для публікування результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук. Традиційними стали рубрики альманаху “Методологічні студії”, “Мовознавчі студії”, “Літературознавчі студії”. Редакція також зацікавлена в матеріалах до рубрик “Рецензії та огляди”, “Переклади”. Матеріали друкуються мовою ориґіналу зі збереженням авторської стилістики. Випуски збірника та інші видання в рамках “Бібліотеки наукового альманаху Studia methodologica” можна замовити за адресою редакції. Авторський примірник можна отримати безкоштовно на кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ ім. В. Гнатюка (вул. Кривоноса, 2, м.Тернопіль).
Вимоги до матеріалів. Матеріали приймаються у форматі .doc (Microsoft Word) або .rtf на окремих носіях інформації або електронною поштою. Обсяг статті від 10 сторінок формату А4. Шрифт — Times New Roman, 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ — 0,75 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko(-Kovalchuk). До електронної версії тексту статті додається роздрукована версія статті з підписом автора на кожній сторінці тексту. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовують параметри абзацу). Посилання на використані джерела в тексті подаються за зразком: [2, 364-367; 5, 127; 7-9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Виноски допускаються лише для коментарів у тексті. Виноска створюється через меню програми (напр., “Вставка > Сноска”). Джерела у списку літератури розташовуються за абеткою. Зверніть увагу: стаття обов’язково має супроводжуватися шифром УДК. Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», до друку приймаються статті, які містять такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. До тексту статті обов’язково додаються: 1) рекомендація наукового керівника (для студентів й аспірантів); 2) витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку статті в збірнику; 3) анотації (українською, польською, російською, англійською мовами, обсягом 2–3 речення) зі стислим викладом змісту матеріалу; 4) ключові слова (українською, польською, російською, англійською мовами); 5) авторська довідка (ПІБ повністю, відомості про місце роботи, посада, науковий ступінь, поштова та електронна адреса, а також номер телефону автора). Увага! Редакція збірника залишає за собою право на розміщення матеріалів кожного випуска в мережі Інтернет одразу після виходу його друкованої версії. Редакція має право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти. Матеріали підлягають внутрішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії і фахівці відповідної галузі. У випадку браку коштів на видання випусків збірника редакція просить авторів з розумінням поставитися до прохання про посильну допомогу.

Науковий збірник “Studia methodologica”
а/с 554, Тернопіль-27, 46027
[email protected]
http://studiamethodologica.com.ua


Про повідомлення