Випуск 18

МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна из коллизий с фонемой)

Ігор Козлик. Чи потрібна теорія літературознавчому студіюванню філософської лірики? (Методологічний і теоретичний досвід одного літературознавчого підходу)

Тетяна Яхонтова. Категорія “жанр” в австралійській системно-функціональній лінгвістиці

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Тамара Мельник. Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму

Пётр Червинский, Маргарита Надель-Червинская. Семантика вегетативного кода в языке и фольклоре (русско-польские параллели)

Оксана Просяник. Парадигма: конкретное множество или закон его организации?

Margaryta Nadel-Сzerwińska, Tatiana Kwiatkowska. Derywaty formalne rosyjskich przysł?w

Артем Бірюков. Оцінка якості системи машинного перекладу „Прагма 4.4” з німецько-українською мовною парою

Лариса Адонина. Образный компонент концепта «женщина»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Фелікс Штейнбук. Епістемологія тілесного міметизму феномену дотику в текстових стратегіях сучасної літератури

Ігор Папуша. Іван Франко і Зигмунд Фройд: аналогії та інтерпретації

Елизавета Черноусова, Владимир Казарин. А.С.Пушкин в Крыму – новые гипотезы

Степан Кость. Концепція валенродизму: від І.Франка до Д.Донцова

Наталія Грицак. Концепція “ідеального” читача у творчості М.Цвєтаєвої

Ирина Тяллева, Анна Белокопытова. Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки

Тарас Пастух. Естетичне новаторство Василя Голобородька

Лидия Дербенёва. Пространственно-временные образы-символы комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»: мифологический аспект

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО СИМПОЗІУМУ “ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ“

Н.Грихонина. Симметрия «я – мир» как константа литературной исповеди

Е.Дроздова. Семантика и категоризация глаголов магического ритуала

С.Кириченко. Подтекст как объект исследования «внесловесной» реальности

О.Полякова. Фреймовая организация структуры рекламного текста