Випуск 20

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Ришард СТЕФАНЬСЬКИЙ. Взаємозв’язок філософії просвітництва з іншими змінними процесу творення нової цивілізації

Адам ЗАМОЙСЬКИЙ. Обмеження соціобіологічного підходу до людської природи

Тамара ЗЛОБІНА. Стратегічний потенціал просторової метафорики: ідеологічна складова культурного простору та культурного ландшафту

Jozef KOSSECKI. Relacje abstrakcyjne – idealne czy realne

Лариса АДОНИНА. Когнитивное направление в отечественном языкознании

Маргарита НАДЕЛЬ-ЧЕРВИНЬСКА. О нескольких системах традиционных праздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)

Юлія КУРГАНОВА. Інтерактивність програми «Свобода слова» як механізм соціалізації

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Інна КРАСОВСЬКА. Ритм як засіб формування лінгвокогнітивної структури англійських висловлень на позначення позитивних емоцій

Алена ЛЯПИЧЕВА. Сравнения-анимализмы и слова, семантически связанные с ними, в прозе Л.Улицкой (лингвокультурологический аспект)

Любов ШНУРОВСЬКА. Мовна, мовленнєва й соціокультурна компетенції білінгва як фактори просодичної інтерференції

Алина МЕДНАЯ, Юрий СИТЬКО. К спору о фонеме на страницах журнала «Вопросы языкознания» в 1952-53 годах

Ольга ВАЛІГУРА. Білінгвізм та аспекти його дослідження

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Аделя ГРИГОРУК. Байка-притча та байка-аполог як жанрові різновиди в творчості Омеляна Лупула

Наталя ЛОБАС. Текстові реалізації карнавальних сюжетних моделей у романах М.Йогансена та В.Ґомбровіча

Лидия ДЕРБЕНЁВА. Мифопоэтический текст художественной картины мира сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина

Ірина КОХАНСЬКА. Чинники конструювання літературної репутації

Ігор НАБИТОВИЧ. Двозначність священного: вияви дуальності sacrum у повістях Пера Лаґерквіста “Кат” і “Маріамна”

Наталія ЛАЗІРКО. Творча постать Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена та Володимира Державина

Іван БОЙЧУК.Роль та розвиток критики в українській літературі 90-х рр. ХХ століття

Галина ПЯТАКОВА. М.Д.Чулков — В.Т.Нарежный: компаративный аспект