Випуск 27 “Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті”

Павло ГРИЦЕНКО (Київ). CARPATO-BALKANICA. 2. УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКІ ПАРАЛЕЛІ НА КАРТАХ ЗАГАЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО АТЛАСУ

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ: ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ

Лев ПОЛЮГА (Львів). ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ ЛЕМКІВЩИНИ – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Михайло ЛЕСІВ (Люблін, Республіка Польща). ОСНОВНІ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК

Катерина ГЛУХОВЦЕВА (Луганськ). ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ В ОБРЯДІ „ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ”

Мадіна АЛЕКСЄЄВА (Москва). ЛЕКСИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ В УКРАЇНІ

Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА (Тернопіль). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАЛЕМКІВСЬКОГО СВІТУ У ПОЕТИЦІ Б.-І. АНТОНИЧА

Людмила ВАКАРЮК (Тернопіль). ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕМКІВСЬКОЇ ПІСНІ ПРО КОХАННЯ

Мар’ян СКАБ, Анна ХУСНУТДІНОВ (Чернівці). ЗМІНИ У ВOКАЛІЧНІЙ СИСТЕМІ ГОВІРКИ ЖИТЕЛІВ ШЛЯХТОВСЬКОЇ РУСІ, ПЕРЕСЕЛЕНИХ НА ТЕРНОПІЛЛЯ

Галина СТУПІНСЬКА (Тернопіль). СВОЄРІДНІСТЬ АД’ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ ЛЕМКІВСЬКОГО ГОВОРУ

Наталя КОВАЛЕНКО (Кам’янець-Подільський). ДІАЛЕКТИЗМИ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПОДІЛЬСЬКИХ І ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК)

Євген ПИЛИПЕНКО (Умань). ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ СЕЛИЩА СТЕБЛІВ У КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ: РЕФЛЕКСАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Мирослава ГНАТЮК (Львів). РЕАЛІЗАЦІЯ ФОНЕМИ /Ы/ В ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРКАХ

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ГРАМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Григорій АРКУШИН (Луцьк). НАЗВИ ОСІБ ІЗ СУФІКСОМ -ІСТ-А У ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ

Стефанія ПАНЦЬО (Тернопіль). ПРЕФІКСАЛЬНЕ ТА ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ЛЕМКІВСЬКОМУ ГОВОРІ

Ольга КРОВИЦЬКА (Львів). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАННЯ У ЛЕМКІВСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ

Михайло КОВАЛЬЧУК (Коломия). ЛЕМКІВСЬКІ ТА НАДДНІСТРЯНСЬКІ ДІАЛЕКТНІ ОЗНАКИ ІНДИКАТИВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ПАРАДИГМИ У ГОВІРЦІ СЕЛА ГЛИБОКА НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

Борис КОВАЛЕНКО (Кам’янець-Подільський). ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ РИСИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “ЛЮБОРАЦЬКІ” А. СВИДНИЦЬКОГО)

Наталія ЦИМБАЛ (Умань). АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДІАЛЕКТНОГО СЛОВА

Марина ДЕЛЮСТО (Ізмаїл). ПРИЙМЕННИКИ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ

Руслана ЗІНЧУК (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ПАРАЛЕЛІ В СИСТЕМІ ІМЕННИКОВОЇ СЛОВОЗМІНИ

Олена ЮСІКОВА (Київ). ДО ПИТАННЯ АТРИБУТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СЕМ У СТРУКТУРІ НАЗВ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ)

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ В ОНОМАСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Наталія ЛІСНЯК (Тернопіль). МІКРОТОПОНІМІЯ ГРУПИ СІЛ ЛЕМКІВЩИНИ

Ніна СВИСТУН (Тернопіль). СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕН В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ З ЛЕМКІВЩИНИ

Наталія ШУЛЬСЬКА (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКІ ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРІЗВИЩА, СПІВВІДНОСНІ ІЗ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИМИ ПРІЗВИСЬКАМИ

Марія НАЛИВАЙКО (Тернопіль). СУЧАСНІ ПРІЗВИСЬКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЛЕМКІВЩИНИ

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ

Зіновій БИЧКО (Львів). ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ НАДДНІСТРЯНСЬКОГО І ЛЕМКІВСЬКОГО ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Людмила ЧИРУК (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ЕНТОМОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Наталія ХІБЕБА (Львів). БОЙКІВСЬКО-ЛЕМКІВСЬКІ ПАРАЛЕЛІ У ВЕСІЛЬНІЙ ЛЕКСИЦІ

Ольга ЖВАВА (Миколаїв). ЛЕКСИКА ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ У ГОВІРКАХ НАДДНІСТРЯНСЬКО-БУКОВИНСЬКО-ПОДІЛЬСЬКОГО СУМІЖЖЯ

Марина ТКАЧУК (Київ). ЛЕКСИЧНА РЕМОТИВАЦІЯ БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Інна ГОРОФ’ЯНЮК (Вінниця). НАЗВИ ГАЛІНСОГИ ДРІБРОЦВІТНОЇ (GALINSOGA PARVIFLORA CAV.) У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО АРЕАЛУ

Ганна КРАЄВСЬКА (Вінниця). ЛЕКСИКА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ПОДІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ДІАЛЕКТУ