Випуск 23

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Наталья БЕЛОУС. СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНФЛИКТНОГО ДИСКУРСА

Ольга ВАЛІГУРА. ФОНЕТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Роман ВАСЬКО. СТАНОВЛЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНСОНАНТИЗМУ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Любов ШНУРОВСЬКА. БІЛІНГВІЗМ ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ ПРОСОДИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Рената ДЕЛЕВСКА. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ КЛИШЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Оксана ДИРИБАЛО. «УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ» ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО У ПИСЬМЕННИЦЬКОМУ КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Світлана КОЧЕРГА. СПРОБА СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ МОТИВУ КУЛЬТУРНОГО „СПАДКУ” В ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Руслана ГАЛИЦЬКА. ЗУСТРІЧНІ ТЯЖІННЯ У ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНСТВА ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: НОСІЇ, ОСЕРЕДКИ, ПАРАДИГМИ

Наталя КОШІЛЬ. РОЛЬ МІЖЛІТЕРАТУРНОЇ РЕЦЕПЦІЇ У КУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ УКРАЇНИ І США У ХХ СТОЛІТТІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ КАРЛА СЕНДБЕРГА)

Олена КОЗЛІТІНА. СЕМІОТИЧНА ПРИРОДА ОБРАЗНОГО СВІТУ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ТАЄМНИЙ ДАР”

Денис ЧИК. ПОЕТИКА ПРОСТОРУ В ТВОРЧОСТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА, О. ҐОЛДСМІТА, С. РІЧАРДСОНА ТА Л. СТЕРНА

Оксана НИЧКО. ПАРИЖ ТА ПАРИЖАНИ У ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА

Людмила СОБЧУК. АНГЛОМОВНІ ВЕРСІЇ З ХУДОЖНЬОГО СВІТУ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ „БІЛІ КВІТИ”)

Ольга БОДНАР. ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРA

Алла КАЛИТА, Лариса ТАРАНЕНКО. ГЕНЕЗИС ЖАНРІВ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Ірина ЯРЕМЧУК. БУТИ ЧИ НЕ БУТИ: ДОСВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ІВАНА БАГРЯНОГО

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. НАРАТИВНИЙ ФОРМАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Катажина СОБЯНЕК. ОБРАЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВО ВЛАСТИ ТОТАЛИТАРИЗМА В АНТИУТОПИИ ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА «МЫ» И ЕГО РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В НАСТОЯЩЕМ МИРЕ

Валерій ПАНЧЕНКО. ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ В РОМАНІ Д.Г.ЛОУРЕНСА “КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТЕРЛЕЙ”

Tetiana ROMANKO. “ROCZNIKI NAJMLODSZE”: MIROSLAW NACHACZ W KONTE?CIE WSPOLCZESNEJ LITERATURY POLSKIEJ

Михайло КАЛІНІЧЕНКО. АВТОРСЬКІ МІФИ ТА СТРАТЕГІЇ ТЕКСТУ У РОМАНАХ “МОБІ ДІК” Г.МЕЛВІЛЛА ТА “ЗЛОЧИН І КАРА” Ф.М.ДОСТОЄВСЬКОГО

Артем ЗАХАРЧЕНКО. МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ НОВИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ МЕДІА-МИСТЕЦТВ

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО СИМПОЗІУМУ “ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ”

Оксана ПРОСЯНИК. К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ СОССЮРОВСКИХ ТЕКСТОВ

Jozef KOSSECKI. ANALIZA FUNKCJI SOCJOZNACZENIA PEWNEGO TERMINU KLUCZOWEGO DLA BADANIA STRUKTURY SYSTEMOW STEROWANIA SPOLECZNEGO

Наталья СЕРГЕЕВА. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА (на материале концепта ум в русской языковой картине мира)

Александр ВОЛКОВИНСКИЙ. АЛЛИТЕРАЦИОННЫЙ ЭПИТЕТ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ Ф. ДЕ СОССЮРА О ДВУСТОРОННОСТИ ЗНАКА

Михайло ЛАБАЩУК. СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ІДІОЛЕКТУ, СУРЖИКУ ТА ПОЛІГЛОСІЇ

Дарья БАРАШЕВА. РЕЛЕВАНТНОСТЬ ТРИАДЫ СМЫСЛ-ЗНАЧЕНИЕ-ЗНАЧИМОСТЬ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕК-МИР

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Олег ЛЕЩАК. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТА (рецензия на монографию В. И. Заики «Очерки по теории художественной речи», Великий Новгород, 2006)

Елеонора ШЕСТАКОВА. УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ПРОЗА КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ. У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (Н.М. Поплавська. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII ст.). Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 379 с.)