Вимоги

sm_cover

Ви філолог, пишете наукові статті і шукаєте журнал, де б Ваші праці побачили світ?

Тоді пропонуємо Вам надіслати результати Вашого дослідження до редакції рецензованого альманаху «Studia methodologica» і долучитися до формування чергового випуску.

Наш альманах «Studia methodologica» є міжнародним фаховим виданням, його внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Науковий альманах «Studia methodologica» створено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка спільно з Свєнтокшиським університетом імені Яна Кохановського в Кельцах (Польща) для публікації результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук.

Зверніть увагу, що матеріали друкуються мовою ориґіналу зі збереженням авторської стилістики. Статті публікуються лише за умови позитивного рецензування. Альманах існує на засадах самофінансування. Публікація статей платна.

*

Оформіть Вашу статтю в альманах за такими правилами:

 Формат. Текст статті подається в електронному вигляді: у  редакторі  Microsoft Word 2003 з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times.

Структура статті. Стаття має містити такі елементи: постановка проблеми, огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення і висновки, література.

Композиція: вгорі – назва статті; нижче – ім’я та прізвище автора; далі – науковий ступінь, учене звання, посада, назва закладу, де працює чи навчається автор, адреса закладу, електронна пошта автора; нижче – індекс УДК (Універсальної десятинної класифікації).

Анотації. Далі подаються анотації англійською, польською та українською мовами. Назва анотацій – ABSTRACT. Обсяг анотацій – 150 слів. Оскільки анотація – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб структура її була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Цитати в тексті оформляються за зразком «         », або «”    ”». Використані джерела містяться наприкінці статті (ЛІТЕРАТУРА), в тексті вказується номер джерела та сторінка: [5, с. 6].

Відомості про авторів. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською мовою: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, ВИШ, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, е-mail. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника.

Орієнтовний обсяг статей – 0,5 друкованого аркуша (12 сторінок).

Засвідчення авторства. Разом із матеріалом статті та інформацією про авторів потрібно надіслати засвідчення оригінальності тексту.

Адреса. Електронний варіант надсилається за адресою (e-mail): studiamethodologica@gmail.com