Recenzowanie

Opis procedury recenzowania

Redakcja przekazuje każdy artykuł naukowy (bez danych autora) dwom recenzentom, którzy zgodnie z kwestionariuszem recenzyjnym oceniają tekst artykułu pod względem treści i formy oraz zalecają lub nie zalecają artykuł do publikacji. Recenzent może proponować poprawki i uzupełnienia do tekstu. Autor, po przejrzeniu recenzji (bez wglądu do danych recenzentów) i dokonaniu poprawek, przesyła artykuł do redakcji.

Zasady wyboru lub odrzucania artykułów

Redakcja przyjmuje artykuł do publikacji pod warunkiem otrzymania 2 pozytywnych recenzji. Jeśli artykuł otrzymuje jedną recenzję negatywną, artykuł zostanie przesłany do trzeciego recenzenta bądź decyzja w sprawie publikacji zostanie podjęta przez Redakcję.

Pobierz formularz recenzji artykułu.