Wymagania

sm_cover

Czasopismo Studia Methodologica zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy

Publikujemy wyniki Państwa badań w dziedzinie filologii (językoznawstwo, literaturoznawstwo) i metodologii nauk humanistycznych oraz dziedzinach pokrewnych

Czasopismo «Studia Methodologica» jest międzynarodowym wydawnictwem specjalistycznym, znajduje się na liście naukometrycznej bazy danych Index Copernicus.

Czasopismo naukowe «Studia Methodologica» powstało w Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Włodzimierza Hnatiuka (Ukraina) i jest wydawane wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska). Główny profil czasopisma to metodologia nauk humanistycznych.

Materiały są publikowane w języku oryginału z zachowaniem stylistyki autorskiej. Artykuły są publikowane wyłącznie w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji. Czasopismo funkcjonuje na zasadach samofinansowania. Publikacja artykułów jest odpłatna.

*

Prosimy dopilnować następujących reguł redagowania materiałów oddawanych do druku:

Format. Przyjmujemy artykuły w formie elektronicznej w edytorze Microsoft Word 2003 z rozszerzeniem doc albo rtf. Czcionka – Times New Roman, rozmiar – 14.

Struktura artykułu powinna zawierać następujące składowe: sformułowanie problemu, przegląd literatury, postawienie celu, określenie metodologii (teoretycznej podstawy badania), wyniki badań, omówienie і wnioski, literatura.

Kompozycja: na górze po środku pośrodku – tytuł artykułu; poniżej – imię i nazwisko autora; niżej – tytuł i stopień naukowy, stanowisko, nazwa i adres instytucji, którą reprezentuje autor, adres e-mail autora; niżej – indeks UKD (Uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej), streszczenia, tekst artykułu,.spis literatury

Streszczenia. Streszczenia w języku angielskim, polskim i ukraińskim. Tytuł streszczeń – ABSTRACT. Objętość – około 150 słów.

Cytaty w tekście należy umieścić w cudzysłowie „…” albo „«…»”. Wykorzystane źródła należy wymienić alfabetycznie na końcu artykułu w formie listy numerowanej (LITERATURA), w tekście zaś należy odwołać się do numeru pozycji na liście oraz numeru strony: [5, s. 6].

Dane o Autorze. Na oddzielnej stronie należy podać dane o autorze w języku ukraińskim: nazwisko i imię, adres pocztowy (w celu przekazania egzemplarza czasopisma), uczelnia (instytucja naukowa), katedra, tytuł i stopień naukowy, stanowisko, promotor (dla studentów i doktorantów), adres е-mail. Autorzy bez stopnia naukowego dołączają recenzję promotora lub opiekuna naukowego.

Przybliżona objętość artykułów – 0,5 arkusza (12 stron).

Oświadczenie oryginalnego charakteru artykułu. Wraz z artykułem i informacją o autorach należy przesłać oświadczenie autorskie o oryginalnym charakterze artykułu.

Adres. Artykuły prosimy wysyłać pod adresem: studiamethodologica@gmail.com

Informację o wydawnictwie, informację kontaktową, dostęp do pełnych wersji elektronicznych czasopisma oraz aktualności uzyskacie Państwo na stronie internetowej
http://studiamethodologica.com.ua