40 (2015)

Завантажити випуск одним файлом.

Ігор Козлик. РОМАН ГРОМ’ЯК: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧЕНОГО
Луїза Оляндер. ДІАЛЕКТИКА ТРАДИЦІЙНОГО І НОВАТОРСЬКОГО В ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗДУМАХ РОМАНА ГРОМ’ЯКА
Анатолий Нямцу. ПОЭТИКА ФАНТАСТИЧЕСКОГО В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ (ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ)
Микола Ткачук. ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛІРИКИ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА
Марія Моклиця. ЖАНРОТВІРНІ ІНТЕНЦІЇ БІОГРАФІЇ
Мар’яна Лановик, Зоряна Лановик. РОЗВИТОК ЖАНРУ ЛІТЕРАТУРНОГО НОКТЮРНУ В ЕПОХУ РОМАНТИЗМУ
Флорій Бацевич. «АПОФАТИЧНІ» ПРИЙОМИ АБСУРДИЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ДАНИЇЛА ХАРМСА)
Marta Zambrzycka. CIAŁO W UKRAIŃSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ. PORÓWNANIE Z POLSKĄ SZTUKĄ KRYTYCZNĄ LAT 90-TYCH
Оксана Лабащук. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ VS РЕГІОНАЛІЗМ У СУЧАСНОМУ ФОЛЬКЛОРІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОЛЬКЛОРНИХ МОТИВІВ
Мар’яна Гірняк. ЧИТАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО СЕБЕ
Александр ГЛОТОВ. СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ И КЛАССИКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ольга Новик. ЕТНООБРАЗИ У КНИЗІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА«ГРОЗИ НАД ТУРОВЦЕМ: РОДИННІ ХРОНІКИ»
Юлія Осадча. НЕБОЖИТЕЛІ ЯПОНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ПОЕТИЧНОГО КАНОНУ В ЯПОНІЇ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ
Оксана Просяник. РЕКОНСТРУКЦИЯ «СКРЫТОГО ДИАЛОГА» Н. КЛЮЕВА И С. ЕСЕНИНА: АНТИНОМИЯ ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ
Олександр Ребрій, Дар’я Гайдар. СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕКТИВИ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
Реутова Марія. ПОЕТИКА БАРОКО В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЮРІЯ КОСАЧ «РУБІКОН ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»
Jerzy Świątek. PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL MODELS IN PERSUASIVE LANGUAGE
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk. TANGO ŚMIERCI JURIJA VYNNYCZUKA JAKO DIALOG Z POLSKĄ LITERATURĄ WSPOMNIENIOWĄ (NA MARGINIESIE BADAŃ LITERATURY KRESOWEJ)
Тетяна Спільник. ВИСХІДНИЙ І СПАДНИЙ РІЗНОВИДИ ГРАДАЦІЙНОГО ВІДНОШЕННЯ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Ірина Констанкевич. АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ
Леся Кравченко. ФІЛОСОФСЬКА АМБІВАЛЕНЦІЯ ДЕВ’ЯТОЇ «ДУЇНСЬКОЇ ЕЛЕГІЇ» Р.М.РІЛЬКЕ
Martyna Król. ODMIANY JĘZYKA POLSKIEGO – PRÓBA TYPOLOGIZACJI
Katarzyna Cupała. REALIZM MAGICZNY W TWÓRCZOŚCI DANIELI HODROVEJ
Тетяна Скуратко. СУБ’ЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В ЛІРО-ЕПОСІ ІВАНА ДРАЧА
Тамара ТКАЧУК. ТВОРЧІ ВЗАЄМИНИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ІЗ СТАНІСЛАВОМ ПШИБИШЕВСЬКИМ
Світлана Гузенко. КОНЦЕПТ „ПАТРІОТИЗМ” У СУЧАСНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Леся Назаревич. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ЕЙДЕТИКИ
Agata Skurzewska. SYSTEM DEKLINACYJNY RZECZOWNIKÓW W GRAMATYKACH JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO OMELANA PARTYCKIEGO (NA TLE INNYCH XIX-WIECZNYCH GALICYJSKICH GRAMATYK JĘZYKA
UKRAIŃSKIEGO)
Вікторія Тарасенко. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РОМАНУ М. ХВИЛЬОВОГО «ВАЛЬДШНЕПИ» ЗАСОБАМИ КІНО
Оксана Гарачковська. ТАРАС ШЕВЧЕНКО I МИКОЛА ВОРОНИЙ: ДІАЛОГІЗМ САТИРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ
Ольга Андріїв. КОНТФАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ДАВНОМИНУЛОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
Галина Драненко. ЖАНРОВА КАТЕГОРІЯ ЯК ПРОТОТИПНА СУКУПНІСТЬ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ ІНСТАНЦІЙ ПРОТОТИПІЇ “ЛІТЕРАТУРА ПРО ГОЛОДОМОР”
Марина Антонова. ПЕРЕЛІЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ СТРУКТУРУВАННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ
Вікторія Баденкова. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ЗБІРЦІ Д. КРЕМЕНЯ „ЗАМУРОВАНА МУЗИКА”
Леся Гливінська. ПОЕТИКА В УМОВАХ “КОГНІТИВНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ”
Галина Варнацька. МОДЕРНІСТСЬКІ ПОШУКИ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ У ЖАНРІ БІОГРАФІЇ
Андрій Гурдуз. МІФОПОЕТИКА РОМАНУ ДАРИ КОРНІЙ „ЩОДЕННИК МАВКИ”
Ірина Корнієнко. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОНІМІВ
Наталія Куравська. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОРМ МОДАЛЬНОСТІ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ: ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)
Оксана Гольник. ПРИЙОМ РЕПЛІКАЦІЇ ЯК СПОСІБ АВТОРСЬКОЇ НАРАЦІЇ У РОМАНІ В.ЄШКІЛЄВА «УСІ КУТИ ТРИКУТНИКА»
Надія Денисюк, Тетяна Савчин. ПЕРЕКЛАД В КОНТЕКСТІ ЖАНРОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
Анна Шафернакер-Свирко. ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ПОЛДЕЛА ОТКАЧАЛО ИЛИ О ТОМ, КАК ХОРОШО НАЧАТЬ УРОК (НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУППЕ СТУДЕНТОВ УКРАИНИСТИКИ
ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Галина Деркач. ОСОБЛИВОСТІ ДЕНДИЗМУ ОСКАРА ВАЙЛДА: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Ольга Пуніна. ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ УНІВЕРСАЛІЇ СМЕРТІ В «ЗИМОВІЙ ПОВІСТІ» ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА
Дмитро Дроздовський. ФОРМИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ШЕКСПІРІВСЬКОЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У РОМАНАХ А. МЕРДОК
Вікторія Желязкова. КІНЕМАТОГРАФІЧНІ ЗНАКИ ФІЛЬМУ А. ДОНЧИКА „УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ВИМІР
Микола Заполовський. ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ПАРАБОЛІЗМІВ
Анжеліка Зинякова. НАГОЛОШЕННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕМІ «ЕНЕЇДА» І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Оксана Ярема. ТАКСОНОМІЯ МАРКУВАННЯ АЛЮЗИВНИХ ОДИНИЦЬ
Олена Кицан. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ВІРШОВАНА КАЗКА: ВЕКТОРИ РУХУ
Оксана Когут. МІФОЛОГІЧНИЙ ХРОНОТОП РОМАНУ СОФІЇ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»
Антоніна Лахманюк. ЕСТЕТИЧНИЙ КОД ЛІТЕРАТУРНОГО ЕТЮДУ (НА ПРИКЛАДІ МАЛОЇ ПРОЗИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО)
Галина Лишак. НЕЗАВЕРШЕНА ТРИЛОГІЯ ІВАНА ФРАНКА «ЧОРНА ХМАРА»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ
Наталія Фарина. КРИТЕРІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ
Марія Підодвірна. ФЕНОМЕН НЕНАДІЙНОГО РОЗПОВІДАЧА У ПОВІСТІ «НА ТОЙ БІК» ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Людмила Луценко. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАРАТИВНОГО ГОЛОСУ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЕЛІЗИ ГЕЙВУД
Раїса Савченко. ЕКСПРЕСІОНІЗМ У РАННІЙ ПОЕЗІЇ ҐОТФРІДА БЕННА
Дар’я Семенова. ВИХОВАННЯ НОВИХ ГРОМАДЯН: УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА І ПОЛЬСЬКА ПРИГОДНИЦЬКА ПРОЗА 1920-30-Х РОКІВ ТА КОНСТРУЮВАННЯ УЯВЛЕННЯ ПРО «СВОЇХ» І «ЧУЖИХ»
Маланій Назар. НЕГАТИВНІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ БУТТЯ ЛЮДИНИ У МЕЖОВІЙ СИТУАЦІЇ ВІЙНИ У РОМАНАХ І.БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ТА Е.М.РЕМАРКА «ЧАС ЖИТИ І ЧАС
ПОМИРАТИ»
Оксана Мельник. СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕЙЛЕТОН: ОБ’ЄКТИ ХУДОЖНЬОЇ УВАГИ ТА ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ (НА МАТЕРІАЛІ «ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНИ»)
Наталія Гавдида. ІНТЕРСЕМІОТИЧНА ФУНКЦІЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА ОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В ТВОРАХ БОГДАНА ЛЕПКОГО
Галина Косарєва. ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРСОНАЖІВ У ЧАСОПРОСТОРОВИХ ПЛОЩИНАХ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ СУЧАСНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЮРІЯ ВИННИЧУКА «ТАНҐО СМЕРТІ» ТА ПОВІСТІ ЛУКАША САТУРЧАКА «GАLІЦІЯ»)
Тетяна Івашина, Марія Яринич. ГЛОБАЛЬНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ І КОНФЛІКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАГЕДІЇ ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ»
Ольга Дубцова. ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОДИСКУРСУ)
Леся Біловус, Олена Конопліцька. СТАНОВИЩЕ МОВНИХ ТА ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
Оксана Когут. ПОГЛЯД У ГЛИБИНИ ТЕКСТУ
Мар’яна Барабаш.  ЛІТЕРАТУРА ЯК ТЕРАПІЯ ПАМ’ЯТІ: ФОРМУЛА «ДРОГОБИЦЬКОГО ТЕКСТУ» ВІД ДРОГОБИЧЧАНКИ ВІКТОРІЇ ДУРКАЛЕВИЧ