36 (2014)

Завантажити випуск одним файлом.

Ireneusz Kida
GREEK NEW TESTAMENT TEXT-TYPES AND EARLIEST TRANSLATIONS
Ахмет Али Айдын
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. А. БУНИНА И Я. К. БЕЯТЛЫ)
Ірина Шкіцька
РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО СКЛАДНИКА В ПІДВИЩЕННІ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА»
Юрій Ситько
ПРАГМАТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЧАСТИН МОВИ В ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ірина Констанкевич
АВТОРСЬКИЙ МІФ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА У «ЗАЧАРОВАНІЙ ДЕСНІ»
Ірина Скорейко-Свірська
ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ СИНОНІМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ АВТОХТОННОГО Й АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ)
Эбрахими Шарох
МАНИФЕСТАЦИЯ КОНЦЕПТА ИРАН В ПРОИЗВЕДЕНИИ А. НИКИТИНА «ХОЖДОНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
Хамдамиан Али
ОНТОЛОГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА
Ольга Городиська
СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ У ЯПОНСЬКИХ ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
Ірина Прищепчук
СЕМАНТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ І.-Є.*BHA- ТА *BHEL- У ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ
Тетяна Олійник
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Галина Потапова
МОРФЕМНО-СЛОГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ірина Нечитайло
ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ ЛОКАЛІЗМИ В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ
Інна Бойко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АПЕЛЯТИВІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ)
Наталія Пасічник
СЕМНА СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗКІВ АНГЛОМОВНОЇ ДИДАКТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
Христина Стефаник
ТЕРМІН КОНЦЕПТ: ДІАЛОГ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Оксана Гордій
ЧАСТОТНІСТЬ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЕКСПРЕСИВІВ І КОМУНІКАТИВІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ
Олександра Ніколова
МОТИВ ПІДМІНИ/УДАВАННЯ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ХVІІ-ХVІІІ СТ.: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЖАНРОВИЙ ДІАПАЗОН ФУНКЦІОНУВАННЯ
Андрій Шумка
СИТУАТИВНИЙ МЕТОД ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОГО ВІДЕО У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Наталія Магас
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ІРРЕАЛЬНІСТЬ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ
Aнacтaciя Ятищук
ЛЬВІВСЬКО – ВАРШАВСЬКА ШКОЛА К.ТВАРДОВСЬКОГО ТА УЧАСТЬ У НІЙ С.БАЛEЯ
Катерина Іваненко
ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ
Дарина Станко
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Маргарита Голтвеницька
СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ: СПРОБА ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНОГО ПОТРАКТУВАННЯ
Олена Волобуєва
ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *