Requirements

Шановні колеги!

 

Пропонуємо Вам надіслати результати Вашого дослідження до редакції рецензованого альманаху «Studia methodologica» і тим самим долучитися до формування чергового випуску.

 

Наш альманах «Studia methodologica» внесено до:

  • переліку фахових видань України за спеціальністю «філологія» (мовознавство, літературознавство) згідно з постановою від 01.07.2010 р. № 1-05/5, а також до
  • міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus»

 

Науковий альманах «Studia methodologica» створено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка для публікації результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук. Видання має статус міжнародного, оскільки видається в співпраці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Україна) з Університетом Яна Кохановського в Кєльцах (Польща).

 

Зверніть увагу, що матеріали друкуються мовою ориґіналу зі збереженням авторської стилістики. Авторський примірник надсилається поштою.

 

 

Оформіть Вашу статтю в альманах за такими правилами:

 

Формат. Текст статті подається в електронному вигляді: у  редакторі  Microsoft Word 2003 з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times.

 

Структура статті. Стаття має містити такі елементи: постановка проблеми, огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення і висновки, література.

 

Композиція: вгорі – назва статті; нижче – ім’я та прізвище автора; далі – науковий ступінь, учене звання, посада, назва закладу, де працює чи навчається автор, адреса закладу, електронна пошта автора; нижче – індекс УДК (Універсальної десятинної класифікації).

 

Анотації. Далі подаються анотації польською, англійською та українською мовами. Назва анотацій – ABSTRACT. Обсяг анотацій – 150 слів. Оскільки анотація – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб структура її була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, Iexplore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

 

Цитати в тексті оформляються за зразком «         », або «”    ”». Використані джерела містяться наприкінці статті (ЛІТЕРАТУРА), в тексті вказується номер джерела та сторінка: [5, с. 6].

 

Відомості про авторів. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською мовою: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, ВИШ, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, е-mail. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника.

 

Орієнтовний обсяг статей – 0,5 друкованого аркуша (12 сторінок).

 

Адреса. Електронний варіант надсилається за адресою (e-mail): studiamethodologica@gmail.com або dryuryzavadsky@gmail.com.

 

ЗРАЗОК:

 

ПИСЬМО ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
(ЗА ПОВІСТЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «ІНОПЛАНЕТЯНКА»)

Мар’яна Гірняк

Кандидат філологічних наук, доцент,
кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства,
Львівський національний університет імені Івана Франка (УКРАЇНА),
79000, м. Львів, вул. Університетська 1, e-mail: maryana_hirniak@yahoo.com

UDC: 821.161.2-312.1.09:[159.923.2:003]

ABSTRACT

Hirnyak Maryana. Writing as The Way of Communication and Self-Identification (Following the Story «The Woman from Another Planet» by Oksana Zabuzhko)

The paper deals with the problem of writing, which is not reduced to the material fixation of signs, but,
accordingly to the theory of deconstruction, provides ongoing play of senses referring to the «eternal presence».
Theoretical conclusions are made on the base ofOksana Zabuzhko’s «The Woman from Another Planet»,
where writing appears on different levels and allows for different perspectives of approaching. It is the writing
of world the meaning of which the human being is eager to decipher and it is the writing being createdby the person-artist via producing new texts. In the story by O.Zabuzhko the arising and existing of the artistic text is closely
connected with the series of other problems: searching for an authentic word capable to prove human’s essence,
attempts to clear own identity, in particular, as the unique character in the writing of world, realizing the necessity
to co-exist with other characters and, regardless inevitable misunderstanding, to build the dialogue for
«self-understanding-via-other».

Key words: writing, text, word, dialogue, world, human being, Self /Other.

 

У статті зосереджено увагу на проблемі письма, яке, відповідно до деконструктивістської теорії, не зводиться до матеріальної фіксації знаків, а передбачає безперервну гру смислів через відсилання до «вічної присутності». Теоретичні узагальнення зроблено на матеріалі повісті Оксани Забужко «Інопланетянка», де письмо постає на різних рівнях і передбачає різні перспективи наближення. Це письмо світу, значення якого намагається розшифрувати людина, і письмо, яке створює людина-митець, продукуючи нові тексти. Народження та існування художнього тексту в повісті О. Забужко тісно пов’язані з низкою інших проблем: пошук автентичного слова, здатного засвідчити, ким є людина, спроби з’ясувати власну ідентичність, зокрема, як унікальної літери в письмі світу, усвідомлення необхідності співіснувати з іншими подібними «літерами» та, попри неминучі непорозуміння, налагоджувати діалог задля «розуміння-себе-через-іншого».

Ключові слова: письмо, текст, слово, діалог, світ, людина, Я/Інший.

 

Текст статті

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо. – Львів : Кальварія, 2007. – 272 с.
  2. Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження / Людвіг Вітгенштайн. – К. : Основи, 1995. – 311 с.
  3. Гайдеґґер М. Гельдерлін і сутність поезії / Мартін Гайдеґґер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 250–261.
  4. Ґадамер Г.-Ґ. Різноманітність мов і розуміння світу // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Ганс-Ґеорґ Ґадамер. – К. : Юніверс, 2001. – С. 164–175.
  5. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова // Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова / Ганс-Ґеорґ Ґадамер. – Львів : Ї, 2002. – С.137–150.
  6. Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида. – М. : Ad marginem, 2000. – 511 с.
  7. Забужко О. Інопланетянка // Забужко О. Сестро, сестро: Повісті та оповідання / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2004. – С.167–226.
  8. Ильин И.П. Письмо / И.П. Ильин // Западное литературоведение ХХ века : Энциклопедия / [под ред. Е.А. Цургановой]. – М. : Intrada, 2004. – C. 314–316.