Requirements

Ви філолог, пишете наукові статті і шукаєте журнал, де б Ваші праці побачили світ?

Тоді пропонуємо Вам надіслати результати Вашого дослідження до редакції рецензованого альманаху «Studia methodologica» і долучитися до формування чергового випуску.

Наш альманах «Studia methodologica» є міжнародним фаховим виданням, його внесено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus.

Науковий альманах «Studia methodologica» створено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка спільно з Свєнтокшиським університетом імені Яна Кохановського в Кельцах (Польща) для публікації результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук.

Зверніть увагу, що матеріали друкуються мовою ориґіналу зі збереженням авторської стилістики. Статті публікуються лише за умови позитивного рецензування. Альманах існує на засадах самофінансування. Публікація статей платна.


Оформіть Вашу статтю в альманах за такими правилами:

 Формат. Текст статті подається в електронному вигляді: у  редакторі  Microsoft Word 2003 з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times.

 

Структура статті. Стаття має містити такі елементи: постановка проблеми, огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення і висновки, література.

 

Композиція: вгорі – назва статті; нижче – ім’я та прізвище автора; далі – науковий ступінь, учене звання, посада, назва закладу, де працює чи навчається автор, адреса закладу, електронна пошта автора; нижче – індекс УДК (Універсальної десятинної класифікації).

 

Анотації. Далі подаються анотації англійською, польською та українською мовами. Назва анотацій – ABSTRACT. Обсяг анотацій – 150 слів. Оскільки анотація – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб структура її була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

 

Цитати в тексті оформляються за зразком «         », або «”    ”». Використані джерела містяться наприкінці статті (ЛІТЕРАТУРА), в тексті вказується номер джерела та сторінка: [5, с. 6].

 

Відомості про авторів. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською мовою: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, ВИШ, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, е-mail. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника.

 

Орієнтовний обсяг статей – 0,5 друкованого аркуша (12 сторінок).

 

Адреса. Електронний варіант надсилається за адресою (e-mail): studiamethodologica@gmail.com