34 (2012). ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ І ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа ГРОМ’ЯКА

Завантажити випуск одним файлом.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

МИКОЛА ІЛЬНИЦЬКИЙ, професор, МАР’ЯНА ГІРНЯК, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
СПІВЗВУЧНОСТІ І ДИСОНАНСИ, АБО ДІАЛОГ О.ПОТЕБНІ ТА Ф. ДЕ СОСЮРА
МАР’ЯНА ЛАНОВИК, професор, ЗОРЯНА ЛАНОВИК, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПРОСПЕКЦІЇ У ПРАЦЯХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
ІГОР ПАПУША, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
НАРАТИВНА ТИПОЛОГІЯ ФРАНЦА ШТАНЦЕЛЯ
РОМАН КОЗЛОВ, докторант, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ЧАСОПРОСТІР ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА 1901–1916 рр.
ТЕТЯНА ВІРЧЕНКО, доцент, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
АВТОРСЬКА ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНІХ КОНФЛІКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ ДРАМАТУРГІВ УКРАЇНИ)
ОЛЕНА ГІНДА, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
ТЕРМІН ФОЛЬКЛОР ЯК ПОНЯТІЙНЕ ТА ДИСКУСІЙНЕ ПОЛЕ
ОЛЬГА ГАВУРА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
ДИТЯЧА КНИГА І ДИТЯЧЕ ЧИТАННЯ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА
ОЛЬГА БЛАШКІВ, доцент, Тернопільський національний економічний університет
ПОДВІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ МОДЕЛІ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ
ОЛЕНА КОНОПЛІЦЬКА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
РОМАНІЗАЦІЯ ЕПІЧНОЇ ПРОЗИ (“ПІД ТИХИЙ ВЕЧІР” БОГДАНА ЛЕПКОГО)
НАТАЛІЯ КУЧМА, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТИПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ВИСТУПІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)
ОКСАНА КУШНІР, асистент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ДУКЛЯ” (ПРЯШІВ, 1953–2004 РР.)
ОЛЬГА ПЕРЕНЧУК, викладач Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МАРҐІНЕСИ ДЕТЕКТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВІКТОРІЯ ВИННИК, асистент, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕРІОД ПОСТМОДЕРНІЗМУ
ВАЛЕРІЙ БОРЕНКО, аспірант, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ШЛЯХІВ СТАНОВЛЕННЯ РОМАНУ-ЕПОПЕЇ У ПРАЦЯХ М.М.БАХТІНА

РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ПРОБЛЕМИ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ

МИКОЛА ТКАЧУК,
професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
НАРАТИВ ПОВІСТІ «УЛЯНА» Ю.І.КРАШЕВСЬКОГО
ЛЮДМИЛА БУБЛЕЙНИК, професор, Волинський інститут економіки та менеджменту
CТРУКТУРА ДІАЛОГУ В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
НАТАЛІЯ ПОПЛАВСЬКА, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО
ІВАН ЛУЧУК, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
УКРАЇНСЬКА ВІЗУАЛЬНА ПОЕЗІЯ
ЛАРИСА РЕВА, науковий співробітник, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
СТАРОДАВНЯ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА ЛІТЕРАТУРА-ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
ОКСАНА ГАЛЬЧУК, доцент, Київський славістичний університет
УКРАЇНСЬКА ПОЕТИЧНА ЕДІПОЛОГІЯ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ.
НАТАЛІЯ ГАВДИДА, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ЛІТЕРАТУРНО-МАЛЯРСЬКИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО У РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ
ОЛЕНА КОЛІНЬКО, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПРОЦЕСИ АБСОРБАЦІЇ СУМІЖНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ У МОДЕРНІСТСЬКІЙ НОВЕЛІ (СПРОБА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ)
ЛЮБОВ ОЛІЙНИК, викладач, Хмельницький національний університет
ЗБІРНИКИ «УЧИТЕЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ» ЯК ВЗІРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОПОВІДНИЦЬКОЇ ПРОЗИ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ
ОЛЬГА ПРЕСІЧ, Senior Instructor, University of Victoria, Canada
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДІТИ ЗЕМЛІ» В УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІЙ ПРОЗІ ХХ СТ.
ТЕТЯНА СКУРАТКО, асистент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ДИСКУРС ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОЕЗІЇ І МУЗИКИ В ПОЕМАХ ІВАНА ДРАЧА
ІННА БАРЧИШИНА, аспірант Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ЕВФОНІЧНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ЕПІТЕТНОЇ СТРУКТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ М. ВОЛОШИНА І В. СВІДЗІНСЬКОГО)

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

МИКОЛА СУЛИМА, член-кореспондент НАНУ, Інститут літератури імені Т. Г Шевченка
РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ТЕОДОРА МОММЗЕНА В УКРАЇНІ
ЛУЇЗА ОЛЯНДЕР, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗМУ І СВОБОДИ МИСЛІ В ЩОДЕННИКОВИХ РОЗДУМАХ В. ҐОМБРОВИЧА ПРО ПОЛЬСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
ОКСАНА БОДНАР, доцент, Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія»
«СТРІЛА І ПІСНЯ» ГЕНРІ ЛОНҐФЕЛЛО В УКРАЇНОМОВНОМУ ПРОСТОРІ
БОГДАН ЧУЛОВСЬКИЙ, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ДОСВІД НІМЕЦЬКОГО ГЕЛЬДЕРЛІНОЗНАВСТВА В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ДАРІЯ ХОХЕЛЬ, аспірантка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ГІПЕРБАТОННІ ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ В РОМАНІ Г. ПАГУТЯК «СЛУГА З ДОБРОМИЛЯ» ТА КНИЗІ С. КЛАРК «МІСТЕР НОРРЕЛЛ»
МАРИНА ВОЛОЩУК, аспірантка, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
ЭПИТЕТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПОВЕСТИ Л. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»
НАТАЛІЯ ЛОБАС, викладач, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МАЙСТРА МАЦЄЖИНСЬКОГО РОЗМОВА ЗІ СМЕРТЮ (ТАНАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЕЗІЇ ПЙОТРА МАЦЄЖИНСЬКОГО)
НАТАЛІЯ МИКОЛАЙЧУК, асистент, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
НОВЕЛА Ф.КАФКИ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» З ТОЧКИ ЗОРУ НАРАТОЛОГІЇ
ОЛЬГА ЦАРИК, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ВІДГОМІН ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ НОВЕЛ СТЕФАНИКА У МАЛІЙ ПРОЗІ БОГДАНА ЛЕПКОГО ТА ВЛАДИСЛАВА ОРКАНА
АНДРІЙ ЦЯПА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
У ГОГОЛЯ ЗА ПАЗУХОЮ
ТЕТЯНА ІВАШИНА, доцент, Київський міжнародний університет
ДОНЖУАНІВСЬКИЙ ТЕКСТ ЯК ІМЕННИЙ ТЕКСТ КУЛЬТУРИ
СВІТЛАНА ПИЛИПИШИН, доцент, «Бережанський агротехнічний інститут» Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
УКРАЇНОФІЛЬСЬКИЙ РУХ В ОЦІНЦІ РОСІЙСЬКИХ УЧЕНИХ ПЕРІОДУ 70-90 РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
ОКСАНА ЛАБАЩУК, докторант, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
НАТАЛЬНИЙ НАРАТИВ: МІФ VS ІСТОРІЯ
ЛЮДМИЛА ВАКАРЮК, доцент, ВИКТОРИЯ ШПАК, бібліотекар, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РОМАНЕ А. КУРКОВА «НЕ ПРИВЕДИ МЕНЯ В КЕНГАРАКС»
АЛЕКСАНДР ГЛОТОВ, професссор, Національний університет «Острозька академія»
РУССКИЙ ЯЗЫК И УКРАИНА
ЛЕСЯ БІЛОВУС, доцент, Тернопільський національний економічний університет
«ДРУГА СТАТЬ» В ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

РОЗДІЛ 4. МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

СВІТЛАНА ГУРБАНСЬКА, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “СЛОВО”, “ВІЛЬНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ” ТА “СТІЙКЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ” У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ПОЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗНАКІВ
МИХАЙЛО ЛАБАЩУК, професор, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska
ОНТОЛОГІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ, ІСТОРІЇ, ПОДІЇ ТА ФАКТУ
ЕВГЕНИЙ ЗУБКОВ, доцент, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
«МАСТЬ» В УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ – АТРИБУТИВНОСТЬ И НЕРАЗЛОЖИМОСТЬ СИНТАГМЫ
ЗБИГНЕВ КМЕЦЬ, магістр, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
ИНФОРМАЦИОННО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
ОКСАНА ПРОСЯНИК, доцент, Харківський національний економічний університет
ПРОБЛЕМА Т.Н. «ОБЩЕНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА»: ОТКРЫТИЕ ИЛИ КОНВЕНЦИЯ.
АЛЕКСАНДРА ЦЕНДРОВСКА, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
ТЕРМИН МУЗЫКА В РУССКОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ И СЛОВАРНОМ ТЕКСТЕ
ЛЕСЯ ГАПОН, здобувач, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ФІЛОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯРОСЛАВА-БОГДАНА РУДНИЦЬКОГО
ГАЛИНА ЧУМАК, доцент Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ В. МОРОЗОВА ПРИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ ІМЕН В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АВТОРСЬКИХ ДИТЯЧИХ КАЗОК
ВАЛЕРІЙ КИКОТЬ, доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
ЗАТЕКСТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД ПОЕТИЧНОГО ПІДТЕКСТУ
АРТЕМ БІРЮКОВ, доцент, Класичний приватний університет (Запоріжжя)
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ
ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКА, доцент, Тернопільський національний економічний університет
МІЖКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНОЗЕМНОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
ЯН КОСТІН, доцент Тернопільський національний економічний університет
ГЕОПОЛІТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПОШИРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ