32 (2011)

Завантажити випуск одним файлом.

ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSIBLE EVENT OF CUNNING
Владимир ЕФИМОВ. К ВОПРОСУ О ГУМАНИТАРНЫХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ МАТЕМАТИКИ КАК НАУКИ И УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Христина ВЕНГРИНЮК. БІНАРНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРАЦЯХ СТРУКТУРАЛІСТІВ
Марія ШИМЧИШИН. МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ РАСОВОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

МОВОЗНАВЧІ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Ольга ВАЛІГУРА. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРОВАНОГО МОВЛЕННЯ БІЛІНГВІВ
Світлана ГУРБАНСЬКА. ТИПОЛОГІЯ СПОСОБІВ ОКАЗІОНАЛЬНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ СТІЙКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ХХ СТ.
Ігор ДАВИДЕНКО. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕНОСНОГО ВЖИВАННЯ КОНЦЕПТУ ‘ДУША’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Олександра ДУДА. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНТЕКСТУАЛЬНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ З ЕКОНОМІКИ)
Наталія ІЩУК. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ І ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Любов КОЗУБ. МОВНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Мар’яна МАРЦІЯШ. КОМУНІКАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ УХИЛЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ КУЛЬТУРІ
Тетяна ОЛІЙНИК, Зінаїда ПІДРУЧНА. ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АУДІЮВАННЮ
Наталя РУСАЧЕНКО. КОНСОНАНТНІ АЛЬТЕРНАЦІЇ В ІМЕННІЙ СЛОВОЗМІНІ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – XVIII CТ.
Тетяна ЦЕПЕНЮК. ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІНТЕНСИФІКУЮЧОГО ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Ірина ШКІЦЬКА. ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФОР У ТАКТИЦІ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА
Любов ШНУРОВСЬКА. ДО ПРОБЛЕМИ ДВОМОВНОЇ СВІДОМОСТІ БІЛІНГВА
Ірина ЯРОЩУК. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Мар’яна КАРАНЕВИЧ. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Зінаїда ПІДРУЧНА. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Н. АНІСІМОВА. ПОЕТИЧНЕ ПОКОЛІННЯ 80-Х РОКІВ ХХ СТ. І НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА ЯК ЯВИЩА ПІЗНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
Інна БАРЧИШИНА. ЛАНЦЮЖКОВІ ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ВОЛОШИНА ТА В. СВІДЗІНСЬКОГО
Оксана БОДНАР, Наталія КОСИЛО. СЮЖЕТ ПРО БІДНОГО ГЕНРІХА У ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА ТА ГЕНРІ ЛОНҐФЕЛЛО
Віра БУРКО. НАРАТИВНІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ ДЖИН РИС “ШИРОКЕ САРГАСОВЕ МОРЕ”
Ірина ВОЛКОВИНСЬКА. ЧАС У КОМЕДІЯХ М. ГОГОЛЯ “РЕВІЗОР” ТА Ю. СЛОВАЦЬКОГО “ФАНТАЗІЙ”: ТЕКТОНІЧНІ Й АТЕКТОНІЧНІ РИСИ
Т. ИВАСИШЕНА. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ФОРМ В СЕМИКАРТИННЫХ ПЬЕСАХ Л. АНДРЕЕВА
Олена КОЛУПАЄВА. СТРОФІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ СОНЕТНОЇ ФОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ Й УКРАЇНОМОВНИХ СОНЕТІВ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.)
Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА. TRACTATUS LOGIСO-POETICUS: СТРУКТУРА ТА ОБРАЗНІСТЬ «АНКЕТ» ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО
Таміла КОТОВСЬКА. ФЕНОМЕН ПІДЛІТКА У ПОВОЄННІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Олена КОШЕЛЮК. ОНІРИЧНИЙ СВІТ РОМАНУ ДЗВІНКИ МАТІЯШ “РЕКВІЄМ ДЛЯ ЛИСТОПАДУ” (ПСИХОАНАЛІТИЧНІ КОНТЕКСТИ)
Ксенія ЛЕВКІВ. ОЛЕКСАНДР ІРВАНЕЦЬ ВИПРАВЛЯЄ «ВАДИ СУСПІЛЬСТВА»
Олександра ЛОТОЦЬКА. МОДЕЛЬ “ЛЮДИНА І МІСТО” У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ О.ГЕНРІ І В. ПІДМОГИЛЬНОГО
Д. ЛУКЬЯНЕНКО. ПОСТМОДЕРНА РЕЦЕПЦІЯ ФЕНОМЕНУ Г. С. СКОВОРОДИ
Іван ЛУЧУК. НАТХНЕННЯ ТА ПРОЦЕС ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ
Н. МАРАХОВСЬКА. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ РЕЙЧЕЛ КАСК “AFTER CARAVAGGIO’S SACRIFICE OF ISAAC”
Богдана МЕЛИХ. ЖАНР УЧИТЕЛЬНОГО ЄВАНГЕЛІЯ: СПЕЦИФІКА ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
Валентина МИРОНЮК. СИМВОЛІКА НАЗВ НОВЕЛ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ
Євген НАХЛІК. МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ В «ЕНЕЇДІ» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Максим НЕСТЕЛЄЄВ, Андрій МІРОШНИЧЕНКО. АМЕРИКАНСЬКА ТРАГІКОМЕДІЯ (МІФОЛОГІЯ, ХУДОЖНЯ РЕАЛЬНІСТЬ І РЕЛІГІЯ В РОМАНІ ДЖ. АПДАЙКА „КЕНТАВР”)
Євген НІКОЛЬСЬКИЙ. ЕСТЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЖАНРОТВОРЧИЙ ФАКТОР ФІЛОСОФСЬКОЇ ПРОЗИ
Тетяна ПОЛЯКОВА. ОСОБЛИВОСТІ ЗМАЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ „ДЕРЖАВА” В ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНІЙ ЛІРИЦІ ЯРА СЛАВУТИЧА
Олена СИНЧАК. “ЖІНОЧА” РИТОРИКА: РЕПЕРТУАР СТРАТЕГІЙ, ФІГУР,
АРГУМЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ О. ЗАБУЖКО, М. ҐРЕТКОВСЬКОЇ, М. АНҐЕЛУ)
Natalia SYTNYK. THE SHAKESPEAREAN VOCATIVE AS GRAMMATICAL METAPHOR
Andriy SYTNYK. AD HOC CONCEPTS AND EUPHEMISM TREADMILL: A COGNITIVE-PRAGMATIC ACCOUNT
Людмила СОБЧУК, Олена ДУДАР. ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРОЕКЦІЇ МІФОПОЕТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ М.ВІНГРАНОВСЬКОГО)
Софія ФІЛОНЕНКО. «ВСИП ЇМ ГАРЯЧИХ»: ДИСКУРС І ГЕНДЕР В «АДРЕНАЛІНОВИХ» ЖАНРАХ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Денис ЧИК. ФОРМИ ПРОТИСТАВЛЕННЯ «ЦЕНТРУ» І «ПЕРИФЕРІЇ» У РОМАНІ «МОНАСТЫРКА» АНТОНІЯ ПОГОРЄЛЬСЬКОГО
Тетяна ШЕПТИЦЬКА. «ХРЕЩАТИЙ ЯР» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ: КИЇВСЬКІ ГОЛОСИ ВОЄННОГО МИНУЛОГО
Олена ЮФЕРЕВА. ПОСЛАННЯ У КОНТЕКСТІ «ПОЕТИЧНОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ» (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.)
Вікторія ЯКОВЛЄВА. ПРОЦЕС САМОКОНСТРУЮВАННЯ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ ПИСЬМІ: О. ДОВЖЕНКО ТА І. КОШЕЛІВЕЦЬ
Галина ЧУМАК. КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ У ФАНТАСТИЧНОМУ ЦИКЛІ ДЕНА СІМОНСА “ПІСНІ ГІПЕРІОНА”
Роман СЕМЕЛЮК. НАРАТОР І ПЕРСОНАЖ В ХУДОЖНІЙ СТРУКТУРІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДЖ. ДЖОЙСА І А.П. ЧЕХОВА