27 (2009). ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Завантажити випуск одним файлом.

Павло ГРИЦЕНКО (Київ). CARPATO-BALKANICA. 2. УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКІ ПАРАЛЕЛІ НА КАРТАХ ЗАГАЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО АТЛАСУ

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ: ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ

Лев ПОЛЮГА (Львів). ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ ЛЕМКІВЩИНИ – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Михайло ЛЕСІВ (Люблін, Республіка Польща). ОСНОВНІ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК
Катерина ГЛУХОВЦЕВА (Луганськ). ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ В ОБРЯДІ „ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ”
Мадіна АЛЕКСЄЄВА (Москва). ЛЕКСИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ В УКРАЇНІ
Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА (Тернопіль). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАЛЕМКІВСЬКОГО СВІТУ У ПОЕТИЦІ Б.-І. АНТОНИЧА
Людмила ВАКАРЮК (Тернопіль). ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕМКІВСЬКОЇ ПІСНІ ПРО КОХАННЯ
Мар’ян СКАБ, Анна ХУСНУТДІНОВ (Чернівці). ЗМІНИ У ВOКАЛІЧНІЙ СИСТЕМІ ГОВІРКИ ЖИТЕЛІВ ШЛЯХТОВСЬКОЇ РУСІ, ПЕРЕСЕЛЕНИХ НА ТЕРНОПІЛЛЯ
Галина СТУПІНСЬКА (Тернопіль). СВОЄРІДНІСТЬ АД’ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ ЛЕМКІВСЬКОГО ГОВОРУ
Наталя КОВАЛЕНКО (Кам’янець-Подільський). ДІАЛЕКТИЗМИ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПОДІЛЬСЬКИХ І ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК)
Євген ПИЛИПЕНКО (Умань). ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ СЕЛИЩА СТЕБЛІВ У КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ: РЕФЛЕКСАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
Мирослава ГНАТЮК (Львів). РЕАЛІЗАЦІЯ ФОНЕМИ /Ы/ В ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРКАХ

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ГРАМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Григорій АРКУШИН (Луцьк). НАЗВИ ОСІБ ІЗ СУФІКСОМ -ІСТ-А У ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ
Стефанія ПАНЦЬО (Тернопіль). ПРЕФІКСАЛЬНЕ ТА ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ЛЕМКІВСЬКОМУ ГОВОРІ
Ольга КРОВИЦЬКА (Львів). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАННЯ У ЛЕМКІВСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ
Михайло КОВАЛЬЧУК (Коломия). ЛЕМКІВСЬКІ ТА НАДДНІСТРЯНСЬКІ ДІАЛЕКТНІ ОЗНАКИ ІНДИКАТИВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ПАРАДИГМИ У ГОВІРЦІ СЕЛА ГЛИБОКА НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ
Борис КОВАЛЕНКО (Кам’янець-Подільський). ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ РИСИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “ЛЮБОРАЦЬКІ” А. СВИДНИЦЬКОГО)
Наталія ЦИМБАЛ (Умань). АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДІАЛЕКТНОГО СЛОВА
Марина ДЕЛЮСТО (Ізмаїл). ПРИЙМЕННИКИ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ
Руслана ЗІНЧУК (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ПАРАЛЕЛІ В СИСТЕМІ ІМЕННИКОВОЇ СЛОВОЗМІНИ
Олена ЮСІКОВА (Київ). ДО ПИТАННЯ АТРИБУТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СЕМ У СТРУКТУРІ НАЗВ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ)

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ В ОНОМАСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Наталія ЛІСНЯК (Тернопіль). МІКРОТОПОНІМІЯ ГРУПИ СІЛ ЛЕМКІВЩИНИ
Ніна СВИСТУН (Тернопіль). СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕН В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ З ЛЕМКІВЩИНИ
Наталія ШУЛЬСЬКА (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКІ ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРІЗВИЩА, СПІВВІДНОСНІ ІЗ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИМИ ПРІЗВИСЬКАМИ
Марія НАЛИВАЙКО (Тернопіль). СУЧАСНІ ПРІЗВИСЬКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЛЕМКІВЩИНИ

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ

Зіновій БИЧКО (Львів). ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ НАДДНІСТРЯНСЬКОГО І ЛЕМКІВСЬКОГО ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Людмила ЧИРУК (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ЕНТОМОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ
Наталія ХІБЕБА (Львів). БОЙКІВСЬКО-ЛЕМКІВСЬКІ ПАРАЛЕЛІ У ВЕСІЛЬНІЙ ЛЕКСИЦІ
Ольга ЖВАВА (Миколаїв). ЛЕКСИКА ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ У ГОВІРКАХ НАДДНІСТРЯНСЬКО-БУКОВИНСЬКО-ПОДІЛЬСЬКОГО СУМІЖЖЯ
Марина ТКАЧУК (Київ). ЛЕКСИЧНА РЕМОТИВАЦІЯ БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ
Інна ГОРОФ’ЯНЮК (Вінниця). НАЗВИ ГАЛІНСОГИ ДРІБРОЦВІТНОЇ (GALINSOGA PARVIFLORA CAV.) У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО АРЕАЛУ
Ганна КРАЄВСЬКА (Вінниця). ЛЕКСИКА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ПОДІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ДІАЛЕКТУ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *